< prev index next >

test/gc/class_unloading/TestG1ClassUnloadingHWM.java

Print this page

        

*** 52,63 **** "-XX:+WhiteBoxAPI", "-XX:MetaspaceSize=" + MetaspaceSize, "-Xmn" + YoungGenSize, "-XX:+UseG1GC", "-XX:" + (enableUnloading ? "+" : "-") + "ClassUnloadingWithConcurrentMark", ! "-XX:+PrintHeapAtGC", ! "-XX:+PrintGCDetails", TestG1ClassUnloadingHWM.AllocateBeyondMetaspaceSize.class.getName(), "" + MetaspaceSize, "" + YoungGenSize); return new OutputAnalyzer(pb.start()); } --- 52,62 ---- "-XX:+WhiteBoxAPI", "-XX:MetaspaceSize=" + MetaspaceSize, "-Xmn" + YoungGenSize, "-XX:+UseG1GC", "-XX:" + (enableUnloading ? "+" : "-") + "ClassUnloadingWithConcurrentMark", ! "-Xlog:gc", TestG1ClassUnloadingHWM.AllocateBeyondMetaspaceSize.class.getName(), "" + MetaspaceSize, "" + YoungGenSize); return new OutputAnalyzer(pb.start()); }
*** 72,91 **** public static void testWithoutG1ClassUnloading() throws Exception { // -XX:-ClassUnloadingWithConcurrentMark is used, so we expect a full GC instead of a concurrent cycle. OutputAnalyzer out = runWithoutG1ClassUnloading(); ! out.shouldMatch(".*Full GC.*"); ! out.shouldNotMatch(".*initial-mark.*"); } public static void testWithG1ClassUnloading() throws Exception { // -XX:+ClassUnloadingWithConcurrentMark is used, so we expect a concurrent cycle instead of a full GC. OutputAnalyzer out = runWithG1ClassUnloading(); ! out.shouldMatch(".*initial-mark.*"); ! out.shouldNotMatch(".*Full GC.*"); } public static void main(String args[]) throws Exception { testWithG1ClassUnloading(); testWithoutG1ClassUnloading(); --- 71,90 ---- public static void testWithoutG1ClassUnloading() throws Exception { // -XX:-ClassUnloadingWithConcurrentMark is used, so we expect a full GC instead of a concurrent cycle. OutputAnalyzer out = runWithoutG1ClassUnloading(); ! out.shouldMatch(".*Pause Full.*"); ! out.shouldNotMatch(".*Pause Initial Mark.*"); } public static void testWithG1ClassUnloading() throws Exception { // -XX:+ClassUnloadingWithConcurrentMark is used, so we expect a concurrent cycle instead of a full GC. OutputAnalyzer out = runWithG1ClassUnloading(); ! out.shouldMatch(".*Pause Initial Mark.*"); ! out.shouldNotMatch(".*Pause Full.*"); } public static void main(String args[]) throws Exception { testWithG1ClassUnloading(); testWithoutG1ClassUnloading();
< prev index next >