./modules.xml

Print this page

        

*** 324,333 **** --- 324,334 ---- <name>sun.security.internal.interfaces</name> <to>jdk.crypto.pkcs11</to> </export> <export> <name>sun.security.internal.spec</name> + <to>jdk.crypto.mscapi</to> <to>jdk.crypto.pkcs11</to> <to>jdk.crypto.ucrypto</to> </export> <export> <name>sun.security.jca</name>
*** 728,737 **** --- 729,742 ---- <name>javax.swing.tree</name> </export> <export> <name>javax.swing.undo</name> </export> + <export> + <name>sun.awt</name> + <to>oracle.accessbridge</to> + </export> </module> <module> <name>java.instrument</name> <depend>java.base</depend> <export>
*** 1568,1577 **** --- 1573,1586 ---- <name>sun.security.ec</name> <to>jdk.crypto.pkcs11</to> </export> </module> <module> + <name>jdk.crypto.mscapi</name> + <depend>java.base</depend> + </module> + <module> <name>jdk.crypto.pkcs11</name> <depend>java.base</depend> <depend>jdk.crypto.ec</depend> </module> <module>