./modules.xml

Print this page

    

@@ -324,10 +324,11 @@
    <name>sun.security.internal.interfaces</name>
    <to>jdk.crypto.pkcs11</to>
   </export>
   <export>
    <name>sun.security.internal.spec</name>
+   <to>jdk.crypto.mscapi</to>
    <to>jdk.crypto.pkcs11</to>
    <to>jdk.crypto.ucrypto</to>
   </export>
   <export>
    <name>sun.security.jca</name>

@@ -728,10 +729,14 @@
    <name>javax.swing.tree</name>
   </export>
   <export>
    <name>javax.swing.undo</name>
   </export>
+  <export>
+   <name>sun.awt</name>
+   <to>oracle.accessbridge</to>
+  </export>
  </module>
  <module>
   <name>java.instrument</name>
   <depend>java.base</depend>
   <export>

@@ -1568,10 +1573,14 @@
    <name>sun.security.ec</name>
    <to>jdk.crypto.pkcs11</to>
   </export>
  </module>
  <module>
+  <name>jdk.crypto.mscapi</name>
+  <depend>java.base</depend>
+ </module>
+ <module>
   <name>jdk.crypto.pkcs11</name>
   <depend>java.base</depend>
   <depend>jdk.crypto.ec</depend>
  </module>
  <module>