src/com/sun/org/apache/xerces/internal/impl/msg/XMLMessages_zh_TW.properties

Print this page
 272     MSG_MORE_THAN_ONE_NOTATION_ATTRIBUTE = \u5143\u7D20\u985E\u578B \"{0}\" \u5DF2\u7D93\u5177\u6709\u985E\u578B NOTATION \u7684\u5C6C\u6027 \"{1}\"\uFF0C\u4E0D\u5141\u8A31\u8A72\u985E\u578B NOTATION \u7684\u7B2C\u4E8C\u500B\u5C6C\u6027 \"{2}\"\u3002
 273     MSG_NOTATION_NOT_DECLARED_FOR_NOTATIONTYPE_ATTRIBUTE = \u82E5\u8981\u5728\u5C6C\u6027 \"{0}\" \u7684\u8868\u793A\u6CD5\u985E\u578B\u6E05\u55AE\u4E2D\u53C3\u7167\u8868\u793A\u6CD5 \"{1}\"\uFF0C\u5FC5\u9808\u4E88\u4EE5\u5BA3\u544A\u3002
 274     MSG_NOTATION_NOT_DECLARED_FOR_UNPARSED_ENTITYDECL = \u82E5\u8981\u5728 \"{0}\" \u7684\u672A\u5256\u6790\u500B\u9AD4\u5BA3\u544A\u4E2D\u53C3\u7167\u8868\u793A\u6CD5 \"{1}\"\uFF0C\u5FC5\u9808\u4E88\u4EE5\u5BA3\u544A\u3002
 275     MSG_REFERENCE_TO_EXTERNALLY_DECLARED_ENTITY_WHEN_STANDALONE = \u5728\u7368\u7ACB\u6587\u4EF6\u4E2D\uFF0C\u4E0D\u5141\u8A31\u53C3\u7167\u5916\u90E8\u5256\u6790\u500B\u9AD4\u4E2D\u5BA3\u544A\u7684\u500B\u9AD4 \"{0}\"\u3002
 276     MSG_REQUIRED_ATTRIBUTE_NOT_SPECIFIED = \u5143\u7D20\u985E\u578B \"{0}\" \u9700\u8981\u5C6C\u6027 \"{1}\" \u4E14\u5FC5\u9808\u4E88\u4EE5\u6307\u5B9A\u3002
 277     MSG_WHITE_SPACE_IN_ELEMENT_CONTENT_WHEN_STANDALONE = \u5728\u7368\u7ACB\u6587\u4EF6\u4E2D\uFF0C\u5177\u6709\u5143\u7D20\u5167\u5BB9\u7684\u5916\u90E8\u5256\u6790\u500B\u9AD4\u4E2D\u5BA3\u544A\u7684\u5143\u7D20\u4E4B\u9593\uFF0C\u4E0D\u53EF\u6709\u7A7A\u683C\u3002
 278     NMTOKENInvalid = \u985E\u578B NMTOKEN \u7684\u5C6C\u6027\u503C \"{0}\" \u5FC5\u9808\u662F\u540D\u7A31\u8A18\u865F\u3002
 279     NMTOKENSInvalid = \u985E\u578B NMTOKENS \u7684\u5C6C\u6027\u503C \"{0}\" \u5FC5\u9808\u662F\u4E00\u6216\u591A\u500B\u540D\u7A31\u8A18\u865F\u3002
 280     NoNotationOnEmptyElement = \u5BA3\u544A EMPTY \u7684\u5143\u7D20\u985E\u578B \"{0}\" \u4E0D\u53EF\u5BA3\u544A\u985E\u578B NOTATION \u7684\u5C6C\u6027 \"{1}\"\u3002
 281     RootElementTypeMustMatchDoctypedecl = \u6587\u4EF6\u6839\u5143\u7D20 \"{1}\" \u5FC5\u9808\u914D\u5C0D DOCTYPE \u6839 \"{0}\"\u3002
 282     UndeclaredElementInContentSpec = \u5143\u7D20 \"{0}\" \u7684\u5167\u5BB9\u6A21\u578B\u53C3\u7167\u672A\u5BA3\u544A\u7684\u5143\u7D20 \"{1}\"\u3002
 283     UniqueNotationName = \u8868\u793A\u6CD5 \"{0}\" \u7684\u5BA3\u544A\u4E26\u975E\u552F\u4E00\u3002\u6307\u5B9A\u7684 Name \u4E0D\u80FD\u5728\u4E00\u500B\u4EE5\u4E0A\u7684\u8868\u793A\u6CD5\u5BA3\u544A\u4E2D\u5BA3\u544A\u3002
 284     ENTITYFailedInitializeGrammar = ENTITYDatatype \u9A57\u8B49\u7A0B\u5F0F: \u5931\u6557\u3002\u9700\u8981\u4F7F\u7528\u6709\u6548\u7684\u6587\u6CD5\u53C3\u7167\u4F86\u547C\u53EB\u8D77\u59CB\u65B9\u6CD5\u3002 \t
 285     ENTITYNotUnparsed = ENTITY \"{0}\" \u4E26\u975E\u672A\u7D93\u5256\u6790\u3002
 286     ENTITYNotValid = ENTITY \"{0}\" \u7121\u6548\u3002
 287     EmptyList = \u985E\u578B ENTITIES\u3001IDREFS \u8207 NMTOKENS \u7684\u503C\u4E0D\u53EF\u70BA\u7A7A\u767D\u6E05\u55AE\u3002
 288 
 289 # Entity related messages
 290 # 3.1 Start-Tags, End-Tags, and Empty-Element Tags
 291     ReferenceToExternalEntity = \u5C6C\u6027\u503C\u4E0D\u5141\u8A31\u53C3\u7167\u5916\u90E8\u500B\u9AD4 \"&{0};\"\u3002
 292     AccessExternalDTD = External DTD: Failed to read external DTD ''{0}'', because ''{1}'' access is not allowed.
 293     AccessExternalEntity = External Entity: Failed to read external document ''{0}'', because ''{1}'' access is not allowed.
 294 
 295 # 4.1 Character and Entity References
 296     EntityNotDeclared = \u53C3\u7167\u4E86\u500B\u9AD4 \"{0}\"\uFF0C\u4F46\u662F\u672A\u5BA3\u544A\u3002
 297     ReferenceToUnparsedEntity = \u4E0D\u5141\u8A31\u672A\u5256\u6790\u7684\u500B\u9AD4\u53C3\u7167 \"&{0};\"\u3002
 298     RecursiveReference = \u905E\u8FF4\u500B\u9AD4\u53C3\u7167 \"{0}\"\u3002(\u53C3\u7167\u8DEF\u5F91: {1})\uFF0C
 299     RecursiveGeneralReference = \u905E\u8FF4\u4E00\u822C\u500B\u9AD4\u53C3\u7167 \"&{0};\"\u3002(\u53C3\u7167\u8DEF\u5F91: {1})\uFF0C
 300     RecursivePEReference = \u905E\u8FF4\u53C3\u6578\u500B\u9AD4\u53C3\u7167 \"%{0};\"\u3002(\u53C3\u7167\u8DEF\u5F91: {1})\uFF0C
 301 # 4.3.3 Character Encoding in Entities
 302     EncodingNotSupported = \u4E0D\u652F\u63F4\u7DE8\u78BC \"{0}\"\u3002
 303     EncodingRequired = \u672A\u4F7F\u7528 UTF-8 \u6216 UTF-16 \u7DE8\u78BC\u7684\u5256\u6790\u500B\u9AD4\uFF0C\u5FC5\u9808\u5305\u542B\u7DE8\u78BC\u5BA3\u544A\u3002
 304     
 305 # Namespaces support
 306 # 4. Using Qualified Names
 307     IllegalQName = \u5143\u7D20\u6216\u5C6C\u6027\u4E0D\u7B26\u5408 QName \u7522\u751F: QName::=(NCName':')?NCName\u3002 
 308     ElementXMLNSPrefix = \u5143\u7D20 \"{0}\" \u4E0D\u80FD\u4F7F\u7528 \"xmlns\" \u4F5C\u70BA\u524D\u7F6E\u78BC\u3002
 309     ElementPrefixUnbound = \u5143\u7D20 \"{1}\" \u7684\u524D\u7F6E\u78BC \"{0}\" \u672A\u9023\u7D50\u3002
 310     AttributePrefixUnbound = \u95DC\u806F\u5143\u7D20\u985E\u578B \"{0}\" \u4E4B\u5C6C\u6027 \"{1}\" \u7684\u524D\u7F6E\u78BC \"{2}\" \u672A\u9023\u7D50\u3002
 311     EmptyPrefixedAttName = \u5C6C\u6027 \"{0}\" \u7684\u503C\u7121\u6548\u3002\u524D\u7F6E\u7684\u547D\u540D\u7A7A\u9593\u9023\u7D50\u4E0D\u53EF\u70BA\u7A7A\u767D\u3002
 312     PrefixDeclared = \u672A\u5BA3\u544A\u547D\u540D\u7A7A\u9593\u524D\u7F6E\u78BC \"{0}\"\u3002
 313     CantBindXMLNS = \u524D\u7F6E\u78BC "xmlns" \u7121\u6CD5\u660E\u78BA\u9023\u7D50\u4EFB\u4F55\u547D\u540D\u7A7A\u9593; "xmlns" \u7684\u547D\u540D\u7A7A\u9593\u4E5F\u7121\u6CD5\u660E\u78BA\u9023\u7D50\u4EFB\u4F55\u524D\u7F6E\u78BC\u3002


 272     MSG_MORE_THAN_ONE_NOTATION_ATTRIBUTE = \u5143\u7D20\u985E\u578B \"{0}\" \u5DF2\u7D93\u5177\u6709\u985E\u578B NOTATION \u7684\u5C6C\u6027 \"{1}\"\uFF0C\u4E0D\u5141\u8A31\u8A72\u985E\u578B NOTATION \u7684\u7B2C\u4E8C\u500B\u5C6C\u6027 \"{2}\"\u3002
 273     MSG_NOTATION_NOT_DECLARED_FOR_NOTATIONTYPE_ATTRIBUTE = \u82E5\u8981\u5728\u5C6C\u6027 \"{0}\" \u7684\u8868\u793A\u6CD5\u985E\u578B\u6E05\u55AE\u4E2D\u53C3\u7167\u8868\u793A\u6CD5 \"{1}\"\uFF0C\u5FC5\u9808\u4E88\u4EE5\u5BA3\u544A\u3002
 274     MSG_NOTATION_NOT_DECLARED_FOR_UNPARSED_ENTITYDECL = \u82E5\u8981\u5728 \"{0}\" \u7684\u672A\u5256\u6790\u500B\u9AD4\u5BA3\u544A\u4E2D\u53C3\u7167\u8868\u793A\u6CD5 \"{1}\"\uFF0C\u5FC5\u9808\u4E88\u4EE5\u5BA3\u544A\u3002
 275     MSG_REFERENCE_TO_EXTERNALLY_DECLARED_ENTITY_WHEN_STANDALONE = \u5728\u7368\u7ACB\u6587\u4EF6\u4E2D\uFF0C\u4E0D\u5141\u8A31\u53C3\u7167\u5916\u90E8\u5256\u6790\u500B\u9AD4\u4E2D\u5BA3\u544A\u7684\u500B\u9AD4 \"{0}\"\u3002
 276     MSG_REQUIRED_ATTRIBUTE_NOT_SPECIFIED = \u5143\u7D20\u985E\u578B \"{0}\" \u9700\u8981\u5C6C\u6027 \"{1}\" \u4E14\u5FC5\u9808\u4E88\u4EE5\u6307\u5B9A\u3002
 277     MSG_WHITE_SPACE_IN_ELEMENT_CONTENT_WHEN_STANDALONE = \u5728\u7368\u7ACB\u6587\u4EF6\u4E2D\uFF0C\u5177\u6709\u5143\u7D20\u5167\u5BB9\u7684\u5916\u90E8\u5256\u6790\u500B\u9AD4\u4E2D\u5BA3\u544A\u7684\u5143\u7D20\u4E4B\u9593\uFF0C\u4E0D\u53EF\u6709\u7A7A\u683C\u3002
 278     NMTOKENInvalid = \u985E\u578B NMTOKEN \u7684\u5C6C\u6027\u503C \"{0}\" \u5FC5\u9808\u662F\u540D\u7A31\u8A18\u865F\u3002
 279     NMTOKENSInvalid = \u985E\u578B NMTOKENS \u7684\u5C6C\u6027\u503C \"{0}\" \u5FC5\u9808\u662F\u4E00\u6216\u591A\u500B\u540D\u7A31\u8A18\u865F\u3002
 280     NoNotationOnEmptyElement = \u5BA3\u544A EMPTY \u7684\u5143\u7D20\u985E\u578B \"{0}\" \u4E0D\u53EF\u5BA3\u544A\u985E\u578B NOTATION \u7684\u5C6C\u6027 \"{1}\"\u3002
 281     RootElementTypeMustMatchDoctypedecl = \u6587\u4EF6\u6839\u5143\u7D20 \"{1}\" \u5FC5\u9808\u914D\u5C0D DOCTYPE \u6839 \"{0}\"\u3002
 282     UndeclaredElementInContentSpec = \u5143\u7D20 \"{0}\" \u7684\u5167\u5BB9\u6A21\u578B\u53C3\u7167\u672A\u5BA3\u544A\u7684\u5143\u7D20 \"{1}\"\u3002
 283     UniqueNotationName = \u8868\u793A\u6CD5 \"{0}\" \u7684\u5BA3\u544A\u4E26\u975E\u552F\u4E00\u3002\u6307\u5B9A\u7684 Name \u4E0D\u80FD\u5728\u4E00\u500B\u4EE5\u4E0A\u7684\u8868\u793A\u6CD5\u5BA3\u544A\u4E2D\u5BA3\u544A\u3002
 284     ENTITYFailedInitializeGrammar = ENTITYDatatype \u9A57\u8B49\u7A0B\u5F0F: \u5931\u6557\u3002\u9700\u8981\u4F7F\u7528\u6709\u6548\u7684\u6587\u6CD5\u53C3\u7167\u4F86\u547C\u53EB\u8D77\u59CB\u65B9\u6CD5\u3002 \t
 285     ENTITYNotUnparsed = ENTITY \"{0}\" \u4E26\u975E\u672A\u7D93\u5256\u6790\u3002
 286     ENTITYNotValid = ENTITY \"{0}\" \u7121\u6548\u3002
 287     EmptyList = \u985E\u578B ENTITIES\u3001IDREFS \u8207 NMTOKENS \u7684\u503C\u4E0D\u53EF\u70BA\u7A7A\u767D\u6E05\u55AE\u3002
 288 
 289 # Entity related messages
 290 # 3.1 Start-Tags, End-Tags, and Empty-Element Tags
 291     ReferenceToExternalEntity = \u5C6C\u6027\u503C\u4E0D\u5141\u8A31\u53C3\u7167\u5916\u90E8\u500B\u9AD4 \"&{0};\"\u3002
 292     AccessExternalDTD = External DTD: Failed to read external DTD ''{0}'', because ''{1}'' access is not allowed due to restriction set by the accessExternalDTD property.
 293     AccessExternalEntity = External Entity: Failed to read external document ''{0}'', because ''{1}'' access is not allowed due to restriction set by the accessExternalDTD property.
 294 
 295 # 4.1 Character and Entity References
 296     EntityNotDeclared = \u53C3\u7167\u4E86\u500B\u9AD4 \"{0}\"\uFF0C\u4F46\u662F\u672A\u5BA3\u544A\u3002
 297     ReferenceToUnparsedEntity = \u4E0D\u5141\u8A31\u672A\u5256\u6790\u7684\u500B\u9AD4\u53C3\u7167 \"&{0};\"\u3002
 298     RecursiveReference = \u905E\u8FF4\u500B\u9AD4\u53C3\u7167 \"{0}\"\u3002(\u53C3\u7167\u8DEF\u5F91: {1})\uFF0C
 299     RecursiveGeneralReference = \u905E\u8FF4\u4E00\u822C\u500B\u9AD4\u53C3\u7167 \"&{0};\"\u3002(\u53C3\u7167\u8DEF\u5F91: {1})\uFF0C
 300     RecursivePEReference = \u905E\u8FF4\u53C3\u6578\u500B\u9AD4\u53C3\u7167 \"%{0};\"\u3002(\u53C3\u7167\u8DEF\u5F91: {1})\uFF0C
 301 # 4.3.3 Character Encoding in Entities
 302     EncodingNotSupported = \u4E0D\u652F\u63F4\u7DE8\u78BC \"{0}\"\u3002
 303     EncodingRequired = \u672A\u4F7F\u7528 UTF-8 \u6216 UTF-16 \u7DE8\u78BC\u7684\u5256\u6790\u500B\u9AD4\uFF0C\u5FC5\u9808\u5305\u542B\u7DE8\u78BC\u5BA3\u544A\u3002
 304     
 305 # Namespaces support
 306 # 4. Using Qualified Names
 307     IllegalQName = \u5143\u7D20\u6216\u5C6C\u6027\u4E0D\u7B26\u5408 QName \u7522\u751F: QName::=(NCName':')?NCName\u3002 
 308     ElementXMLNSPrefix = \u5143\u7D20 \"{0}\" \u4E0D\u80FD\u4F7F\u7528 \"xmlns\" \u4F5C\u70BA\u524D\u7F6E\u78BC\u3002
 309     ElementPrefixUnbound = \u5143\u7D20 \"{1}\" \u7684\u524D\u7F6E\u78BC \"{0}\" \u672A\u9023\u7D50\u3002
 310     AttributePrefixUnbound = \u95DC\u806F\u5143\u7D20\u985E\u578B \"{0}\" \u4E4B\u5C6C\u6027 \"{1}\" \u7684\u524D\u7F6E\u78BC \"{2}\" \u672A\u9023\u7D50\u3002
 311     EmptyPrefixedAttName = \u5C6C\u6027 \"{0}\" \u7684\u503C\u7121\u6548\u3002\u524D\u7F6E\u7684\u547D\u540D\u7A7A\u9593\u9023\u7D50\u4E0D\u53EF\u70BA\u7A7A\u767D\u3002
 312     PrefixDeclared = \u672A\u5BA3\u544A\u547D\u540D\u7A7A\u9593\u524D\u7F6E\u78BC \"{0}\"\u3002
 313     CantBindXMLNS = \u524D\u7F6E\u78BC "xmlns" \u7121\u6CD5\u660E\u78BA\u9023\u7D50\u4EFB\u4F55\u547D\u540D\u7A7A\u9593; "xmlns" \u7684\u547D\u540D\u7A7A\u9593\u4E5F\u7121\u6CD5\u660E\u78BA\u9023\u7D50\u4EFB\u4F55\u524D\u7F6E\u78BC\u3002