1 package jdk.incubator.vector;
  2 
  3 import jdk.internal.HotSpotIntrinsicCandidate;
  4 import jdk.internal.misc.Unsafe;
  5 import jdk.internal.vm.annotation.ForceInline;
  6 
  7 import java.nio.Buffer;
  8 import java.nio.ByteBuffer;
  9 import java.util.Objects;
 10 import java.util.function.*;
 11 
 12 import jdk.incubator.vector.Vector;
 13 
 14 /*non-public*/ class VectorIntrinsics {
 15   static final Unsafe U = Unsafe.getUnsafe();
 16 
 17   static final long BUFFER_ADDRESS
 18       = U.objectFieldOffset(Buffer.class, "address");
 19 
 20   // Buffer.limit
 21   static final long BUFFER_LIMIT
 22       = U.objectFieldOffset(Buffer.class, "limit");
 23 
 24   // ByteBuffer.hb
 25   static final long BYTE_BUFFER_HB
 26       = U.objectFieldOffset(ByteBuffer.class, "hb");
 27 
 28   // ByteBuffer.isReadOnly
 29   static final long BYTE_BUFFER_IS_READ_ONLY
 30       = U.objectFieldOffset(ByteBuffer.class, "isReadOnly");
 31 
 32   // Unary
 33   static final int VECTOR_OP_ABS = 0;
 34   static final int VECTOR_OP_NEG = 1;
 35   static final int VECTOR_OP_SQRT = 2;
 36   static final int VECTOR_OP_NOT = 3;
 37 
 38   // Binary
 39   static final int VECTOR_OP_ADD = 4;
 40   static final int VECTOR_OP_SUB = 5;
 41   static final int VECTOR_OP_MUL = 6;
 42   static final int VECTOR_OP_DIV = 7;
 43   static final int VECTOR_OP_MIN = 8;
 44   static final int VECTOR_OP_MAX = 9;
 45 
 46   static final int VECTOR_OP_AND = 10;
 47   static final int VECTOR_OP_OR  = 11;
 48   static final int VECTOR_OP_XOR = 12;
 49 
 50   // Ternary
 51   static final int VECTOR_OP_FMA = 13;
 52 
 53   // Broadcast int
 54   static final int VECTOR_OP_LSHIFT = 14;
 55   static final int VECTOR_OP_RSHIFT = 15;
 56   static final int VECTOR_OP_URSHIFT = 16;
 57 
 58   // Math routines
 59   static final int VECTOR_OP_TAN = 101;
 60   static final int VECTOR_OP_TANH = 102;
 61   static final int VECTOR_OP_SIN = 103;
 62   static final int VECTOR_OP_SINH = 104;
 63   static final int VECTOR_OP_COS = 105;
 64   static final int VECTOR_OP_COSH = 106;
 65   static final int VECTOR_OP_ASIN = 107;
 66   static final int VECTOR_OP_ACOS = 108;
 67   static final int VECTOR_OP_ATAN = 109;
 68   static final int VECTOR_OP_ATAN2 = 110;
 69   static final int VECTOR_OP_CBRT = 111;
 70   static final int VECTOR_OP_LOG = 112;
 71   static final int VECTOR_OP_LOG10 = 113;
 72   static final int VECTOR_OP_LOG1P = 114;
 73   static final int VECTOR_OP_POW = 115;
 74   static final int VECTOR_OP_EXP = 116;
 75   static final int VECTOR_OP_EXPM1 = 117;
 76   static final int VECTOR_OP_HYPOT = 118;
 77 
 78   // enum BoolTest
 79   static final int BT_eq = 0;
 80   static final int BT_ne = 4;
 81   static final int BT_le = 5;
 82   static final int BT_ge = 7;
 83   static final int BT_lt = 3;
 84   static final int BT_gt = 1;
 85   static final int BT_overflow = 2;
 86   static final int BT_no_overflow = 6;
 87 
 88   /* ============================================================================ */
 89   interface BroadcastOperation<V, E> {
 90     V broadcast(long l, VectorSpecies<E> s);
 91   }
 92 
 93   @HotSpotIntrinsicCandidate
 94   static
 95   <VM, E>
 96   VM broadcastCoerced(Class<VM> vmClass, Class<?> E, int length,
 97                  long bits, VectorSpecies<E> s,
 98                  BroadcastOperation<VM, E> defaultImpl) {
 99     assert isNonCapturingLambda(defaultImpl) : defaultImpl;
 100     return defaultImpl.broadcast(bits, s);
 101   }
 102 
 103   /* ============================================================================ */
 104   interface ShuffleIotaOperation<E> {
 105     VectorShuffle<E> apply(int step, int length);
 106   }
 107 
 108   @HotSpotIntrinsicCandidate
 109   static
 110   <E>
 111   VectorShuffle<E> shuffleIota(Class<?> E, Class<?> ShuffleClass, VectorSpecies<E> s, int length,
 112           int step, ShuffleIotaOperation<E> defaultImpl) {
 113    assert isNonCapturingLambda(defaultImpl) : defaultImpl;
 114    return defaultImpl.apply(step, length);
 115   }
 116 
 117   interface ShuffleToVectorOperation<VM, Sh, E> {
 118    VM apply(Sh s);
 119   }
 120 
 121   @HotSpotIntrinsicCandidate 
 122   static 
 123   <VM ,Sh extends VectorShuffle<E>, E> 
 124   VM shuffleToVector(Class<?> VM, Class<?>E , Class<?> ShuffleClass, Sh s, int length,
 125            ShuffleToVectorOperation<VM,Sh,E> defaultImpl) {
 126    assert isNonCapturingLambda(defaultImpl) : defaultImpl;
 127    return defaultImpl.apply(s);
 128   }
 129 
 130   /* ============================================================================ */
 131 
 132   @HotSpotIntrinsicCandidate
 133   static
 134   <V extends Vector<?>>
 135   long reductionCoerced(int oprId, Class<?> vectorClass, Class<?> elementType, int length,
 136              V v,
 137              Function<V,Long> defaultImpl) {
 138     assert isNonCapturingLambda(defaultImpl) : defaultImpl;
 139     return defaultImpl.apply(v);
 140   }
 141 
 142   /* ============================================================================ */
 143 
 144   interface VecExtractOp<V> {
 145     long apply(V v1, int idx);
 146   }
 147 
 148   @HotSpotIntrinsicCandidate
 149   static
 150   <V extends Vector<?>>
 151   long extract(Class<?> vectorClass, Class<?> elementType, int vlen,
 152         V vec, int ix,
 153         VecExtractOp<V> defaultImpl) {
 154     assert isNonCapturingLambda(defaultImpl) : defaultImpl;
 155     return defaultImpl.apply(vec, ix);
 156   }
 157 
 158   /* ============================================================================ */
 159 
 160   interface VecInsertOp<V> {
 161     V apply(V v1, int idx, long val);
 162   }
 163 
 164   @HotSpotIntrinsicCandidate
 165   static <V extends Vector<?>>
 166   V insert(Class<V> vectorClass, Class<?> elementType, int vlen,
 167             V vec, int ix, long val,
 168             VecInsertOp<V> defaultImpl) {
 169     assert isNonCapturingLambda(defaultImpl) : defaultImpl;
 170     return defaultImpl.apply(vec, ix, val);
 171   }
 172 
 173   /* ============================================================================ */
 174 
 175   @HotSpotIntrinsicCandidate
 176   static
 177   <VM>
 178   VM unaryOp(int oprId, Class<VM> vmClass, Class<?> elementType, int length,
 179        VM vm,
 180        Function<VM, VM> defaultImpl) {
 181     assert isNonCapturingLambda(defaultImpl) : defaultImpl;
 182     return defaultImpl.apply(vm);
 183   }
 184 
 185   /* ============================================================================ */
 186 
 187   @HotSpotIntrinsicCandidate
 188   static
 189   <VM>
 190   VM binaryOp(int oprId, Class<? extends VM> vmClass, Class<?> elementType, int length,
 191         VM vm1, VM vm2,
 192         BiFunction<VM, VM, VM> defaultImpl) {
 193     assert isNonCapturingLambda(defaultImpl) : defaultImpl;
 194     return defaultImpl.apply(vm1, vm2);
 195   }
 196 
 197   /* ============================================================================ */
 198 
 199   interface TernaryOperation<V> {
 200     V apply(V v1, V v2, V v3);
 201   }
 202 
 203   @HotSpotIntrinsicCandidate
 204   static
 205   <VM>
 206   VM ternaryOp(int oprId, Class<VM> vmClass, Class<?> elementType, int length,
 207         VM vm1, VM vm2, VM vm3,
 208         TernaryOperation<VM> defaultImpl) {
 209     assert isNonCapturingLambda(defaultImpl) : defaultImpl;
 210     return defaultImpl.apply(vm1, vm2, vm3);
 211   }
 212 
 213   /* ============================================================================ */
 214 
 215   // Memory operations
 216 
 217   interface LoadOperation<C, V, E> {
 218     V load(C container, int index, VectorSpecies<E> s);
 219   }
 220 
 221   @HotSpotIntrinsicCandidate
 222   static
 223   <C, VM, E>
 224   VM load(Class<VM> vmClass, Class<?> E, int length,
 225      Object base, long offset,  // Unsafe addressing
 226      C container, int index, VectorSpecies<E> s,   // Arguments for default implementation
 227      LoadOperation<C, VM, E> defaultImpl) {
 228     assert isNonCapturingLambda(defaultImpl) : defaultImpl;
 229     return defaultImpl.load(container, index, s);
 230   }
 231 
 232   /* ============================================================================ */
 233 
 234   interface LoadVectorOperationWithMap<C, V extends Vector<?>, E> {
 235     V loadWithMap(C container, int index, int[] indexMap, int indexM, VectorSpecies<E> s);
 236   }
 237 
 238   @HotSpotIntrinsicCandidate
 239   static
 240   <C, V extends Vector<?>, W extends IntVector, E>
 241   V loadWithMap(Class<?> vectorClass, Class<?> E, int length, Class<?> vectorIndexClass,
 242          Object base, long offset, // Unsafe addressing
 243          W index_vector,
 244          C container, int index, int[] indexMap, int indexM, VectorSpecies<E> s, // Arguments for default implementation
 245          LoadVectorOperationWithMap<C, V, E> defaultImpl) {
 246     assert isNonCapturingLambda(defaultImpl) : defaultImpl;
 247     return defaultImpl.loadWithMap(container, index, indexMap, indexM, s);
 248   }
 249 
 250   /* ============================================================================ */
 251 
 252   interface StoreVectorOperation<C, V extends Vector<?>> {
 253     void store(C container, int index, V v);
 254   }
 255 
 256   @HotSpotIntrinsicCandidate
 257   static
 258   <C, V extends Vector<?>>
 259   void store(Class<?> vectorClass, Class<?> elementType, int length,
 260        Object base, long offset,  // Unsafe addressing
 261        V v,
 262        C container, int index,   // Arguments for default implementation
 263        StoreVectorOperation<C, V> defaultImpl) {
 264     assert isNonCapturingLambda(defaultImpl) : defaultImpl;
 265     defaultImpl.store(container, index, v);
 266   }
 267 
 268   /* ============================================================================ */
 269 
 270   interface StoreVectorOperationWithMap<C, V extends Vector<?>> {
 271     void storeWithMap(C container, int index, V v, int[] indexMap, int indexM);
 272   }
 273 
 274   @HotSpotIntrinsicCandidate
 275   static
 276   <C, V extends Vector<?>, W extends IntVector>
 277   void storeWithMap(Class<?> vectorClass, Class<?> elementType, int length, Class<?> vectorIndexClass,
 278            Object base, long offset,  // Unsafe addressing
 279            W index_vector, V v,
 280            C container, int index, int[] indexMap, int indexM, // Arguments for default implementation
 281            StoreVectorOperationWithMap<C, V> defaultImpl) {
 282     assert isNonCapturingLambda(defaultImpl) : defaultImpl;
 283     defaultImpl.storeWithMap(container, index, v, indexMap, indexM);
 284   }
 285 
 286   /* ============================================================================ */
 287 
 288   @HotSpotIntrinsicCandidate
 289   static
 290   <VM>
 291   boolean test(int cond, Class<?> vmClass, Class<?> elementType, int length,
 292         VM vm1, VM vm2,
 293         BiFunction<VM, VM, Boolean> defaultImpl) {
 294     assert isNonCapturingLambda(defaultImpl) : defaultImpl;
 295     return defaultImpl.apply(vm1, vm2);
 296   }
 297 
 298   /* ============================================================================ */
 299 
 300   interface VectorCompareOp<V,M> {
 301     M apply(V v1, V v2);
 302   }
 303 
 304   @HotSpotIntrinsicCandidate
 305   static <V extends Vector<E>,
 306       M extends VectorMask<E>,
 307       E>
 308   M compare(int cond, Class<V> vectorClass, Class<M> maskClass, Class<?> elementType, int length,
 309        V v1, V v2,
 310        VectorCompareOp<V,M> defaultImpl) {
 311     assert isNonCapturingLambda(defaultImpl) : defaultImpl;
 312     return defaultImpl.apply(v1, v2);
 313   }
 314 
 315   /* ============================================================================ */
 316 
 317   interface VectorRearrangeOp<V extends Vector<E>,
 318       Sh extends VectorShuffle<E>,
 319       E> {
 320     V apply(V v1, Sh shuffle);
 321   }
 322 
 323   @HotSpotIntrinsicCandidate
 324   static
 325   <V extends Vector<E>,
 326       Sh extends VectorShuffle<E>,
 327       E>
 328   V rearrangeOp(Class<V> vectorClass, Class<Sh> shuffleClass, Class<?> elementType, int vlen,
 329       V v1, Sh sh,
 330       VectorRearrangeOp<V,Sh, E> defaultImpl) {
 331     assert isNonCapturingLambda(defaultImpl) : defaultImpl;
 332     return defaultImpl.apply(v1, sh);
 333   }
 334 
 335   /* ============================================================================ */
 336 
 337   interface VectorBlendOp<V extends Vector<E>,
 338       M extends VectorMask<E>,
 339       E> {
 340     V apply(V v1, V v2, M mask);
 341   }
 342 
 343   @HotSpotIntrinsicCandidate
 344   static
 345   <V extends Vector<E>,
 346   M extends VectorMask<E>,
 347   E>
 348   V blend(Class<V> vectorClass, Class<M> maskClass, Class<?> elementType, int length,
 349       V v1, V v2, M m,
 350       VectorBlendOp<V,M, E> defaultImpl) {
 351     assert isNonCapturingLambda(defaultImpl) : defaultImpl;
 352     return defaultImpl.apply(v1, v2, m);
 353   }
 354 
 355   /* ============================================================================ */
 356 
 357   interface VectorBroadcastIntOp<V extends Vector<?>> {
 358     V apply(V v, int i);
 359   }
 360 
 361   @HotSpotIntrinsicCandidate
 362   static
 363   <V extends Vector<?>>
 364   V broadcastInt(int opr, Class<V> vectorClass, Class<?> elementType, int length,
 365          V v, int i,
 366          VectorBroadcastIntOp<V> defaultImpl) {
 367     assert isNonCapturingLambda(defaultImpl) : defaultImpl;
 368     return defaultImpl.apply(v, i);
 369   }
 370 
 371   /* ============================================================================ */
 372 
 373   interface VectorReinterpretOp<S, VIN, V> {
 374     V apply(S species, VIN v);
 375   }
 376 
 377   @HotSpotIntrinsicCandidate
 378   static
 379   <S, VIN, V>
 380   V reinterpret(Class<?> fromVectorClass,
 381          Class<?> fromElementType, int fromVLen,
 382          Class<?> toVectorClass,
 383          Class<?> toElementType, int toVLen,
 384          VIN v, S s,
 385          VectorReinterpretOp<S, VIN, V> defaultImpl) {
 386     assert isNonCapturingLambda(defaultImpl) : defaultImpl;
 387     return defaultImpl.apply(s, v);
 388   }
 389 
 390   /* ============================================================================ */
 391 
 392   interface VectorCastOp<S, VIN, V> {
 393     V apply(S species, VIN v);
 394   }
 395 
 396   @HotSpotIntrinsicCandidate
 397   static
 398   <S, VIN, V>
 399   V cast(Class<?> fromVectorClass,
 400      Class<?> fromElementType, int fromVLen,
 401      Class<?> toVectorClass,
 402      Class<?> toElementType, int toVLen,
 403      VIN v, S s,
 404      VectorCastOp<S, VIN, V> defaultImpl) {
 405     assert isNonCapturingLambda(defaultImpl) : defaultImpl;
 406     return defaultImpl.apply(s, v);
 407   }
 408 
 409   /* ============================================================================ */
 410 
 411   @HotSpotIntrinsicCandidate
 412   static <V> V maybeRebox(V v) {
 413     // The fence is added here to avoid memory aliasing problems in C2 between scalar & vector accesses.
 414     // TODO: move the fence generation into C2. Generate only when reboxing is taking place.
 415     U.loadFence();
 416     return v;
 417   }
 418 
 419   /* ============================================================================ */
 420 
 421   static final int VECTOR_ACCESS_OOB_CHECK = Integer.getInteger("jdk.incubator.vector.VECTOR_ACCESS_OOB_CHECK", 2);
 422 
 423   @ForceInline
 424   static int checkIndex(int ix, int length, int vlen) {
 425     switch (VectorIntrinsics.VECTOR_ACCESS_OOB_CHECK) {
 426       case 0: return ix; // no range check
 427       case 1: return Objects.checkFromIndexSize(ix, vlen, length);
 428       case 2: return Objects.checkIndex(ix, length - (vlen - 1));
 429       default: throw new InternalError();
 430     }
 431   }
 432 
 433   @ForceInline
 434   static IntVector checkIndex(IntVector vix, int length) {
 435     switch (VectorIntrinsics.VECTOR_ACCESS_OOB_CHECK) {
 436       case 0: return vix; // no range check
 437       case 1: // fall-through
 438       case 2:
 439         if(vix.lessThan(0).anyTrue() || vix.greaterThanEq(length).anyTrue()) {
 440           String msg = String.format("Range check failed: vector %s out of bounds for length %d", vix, length);
 441           throw new ArrayIndexOutOfBoundsException(msg);
 442         }
 443         return vix;
 444       default: throw new InternalError();
 445     }
 446   }
 447 
 448   static boolean isNonCapturingLambda(Object o) {
 449     return o.getClass().getDeclaredFields().length == 0;
 450   }
 451 }
--- EOF ---