src/cpu/x86/vm/macroAssembler_x86.hpp
Index Unified diffs Context diffs Sdiffs Wdiffs Patch New Old Previous File Next File
*** old/src/cpu/x86/vm/macroAssembler_x86.hpp	Fri Jul 25 15:31:07 2014
--- new/src/cpu/x86/vm/macroAssembler_x86.hpp	Fri Jul 25 15:31:07 2014

*** 964,973 **** --- 964,983 ---- void mulss(XMMRegister dst, XMMRegister src) { Assembler::mulss(dst, src); } void mulss(XMMRegister dst, Address src) { Assembler::mulss(dst, src); } void mulss(XMMRegister dst, AddressLiteral src); + // Carry-Less Multiplication Quadword + void pclmulldq(XMMRegister dst, XMMRegister src) { + // 0x00 - multiply lower 64 bits [0:63] + Assembler::pclmulqdq(dst, src, 0x00); + } + void pclmulhdq(XMMRegister dst, XMMRegister src) { + // 0x11 - multiply upper 64 bits [64:127] + Assembler::pclmulqdq(dst, src, 0x11); + } + void sqrtsd(XMMRegister dst, XMMRegister src) { Assembler::sqrtsd(dst, src); } void sqrtsd(XMMRegister dst, Address src) { Assembler::sqrtsd(dst, src); } void sqrtsd(XMMRegister dst, AddressLiteral src); void sqrtss(XMMRegister dst, XMMRegister src) { Assembler::sqrtss(dst, src); }

src/cpu/x86/vm/macroAssembler_x86.hpp
Index Unified diffs Context diffs Sdiffs Wdiffs Patch New Old Previous File Next File