1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
  2 <!DOCTYPE ldml SYSTEM "../../common/dtd/ldml.dtd">
  3 <ldml>
  4     <identity>
  5         <version number="$Revision: 6546 $"/>
  6         <generation date="$Date: 2012-02-08 03:32:35 +0900 (Wed, 08 Feb 2012) $"/>
  7         <language type="yo"/>
  8     </identity>
  9     <localeDisplayNames>
 10         <languages>
 11             <language type="af">Èdè Afrikani</language>
 12             <language type="ak">Èdè Akani</language>
 13             <language type="am">Èdè Amariki</language>
 14             <language type="ar">Èdè Arabiki</language>
 15             <language type="as">Ti Assam</language>
 16             <language type="az">Èdè Azerbaijani</language>
 17             <language type="be">Èdè Belarusi</language>
 18             <language type="bg">Èdè Bugaria</language>
 19             <language type="bh">Èdè Bihari</language>
 20             <language type="bn">Èdè Bengali</language>
 21             <language type="br">Èdè Bretoni</language>
 22             <language type="bs">Èdè Bosnia</language>
 23             <language type="ca">Èdè Catala</language>
 24             <language type="cs">Èdè seeki</language>
 25             <language type="cy">Èdè Welshi</language>
 26             <language type="da">Èdè Ilẹ̀ Denmark</language>
 27             <language type="de">Èdè Ilẹ̀ Gemani</language>
 28             <language type="el">Èdè Giriki</language>
 29             <language type="en">Èdè Gẹ̀ẹ́sì</language>
 30             <language type="eo">Èdè Esperanto</language>
 31             <language type="es">Èdè Sipanisi</language>
 32             <language type="et">Èdè Estonia</language>
 33             <language type="eu">Èdè Baski</language>
 34             <language type="fa">Èdè Pasia</language>
 35             <language type="fi">Èdè Finisi</language>
 36             <language type="fil">Èdè Tagalogi</language>
 37             <language type="fo">Èdè Faroesi</language>
 38             <language type="fr">Èdè Faransé</language>
 39             <language type="fy">Èdè Frisia</language>
 40             <language type="ga">Èdè Ireland</language>
 41             <language type="gd">Èdè Gaelik ti Ilu Scotland</language>
 42             <language type="gl">Èdè Galicia</language>
 43             <language type="gn">Èdè Guarani</language>
 44             <language type="gu">Èdè Gujarati</language>
 45             <language type="ha">Èdè Hausa</language>
 46             <language type="he">Èdè Heberu</language>
 47             <language type="hi">Èdè Hindi</language>
 48             <language type="hr">Èdè Kroatia</language>
 49             <language type="hu">Èdè Hungaria</language>
 50             <language type="hy">Èdè Ile Armenia</language>
 51             <language type="ia">Èdè pipo</language>
 52             <language type="id">Èdè Indonasia</language>
 53             <language type="ie">Iru Èdè</language>
 54             <language type="ig">Èdè Ibo</language>
 55             <language type="is">Èdè Icelandic</language>
 56             <language type="it">Èdè Italiani</language>
 57             <language type="ja">Èdè Japanisi</language>
 58             <language type="jv">Èdè Javanasi</language>
 59             <language type="ka">Èdè Georgia</language>
 60             <language type="km">Èdè kameri</language>
 61             <language type="kn">Èdè Kannada</language>
 62             <language type="ko">Èdè Koria</language>
 63             <language type="la">Èdè Latini</language>
 64             <language type="lt">Èdè Lithuania</language>
 65             <language type="lv">Èdè Latvianu</language>
 66             <language type="mk">Èdè Macedonia</language>
 67             <language type="mr">Èdè marathi</language>
 68             <language type="ms">Èdè Malaya</language>
 69             <language type="mt">Èdè Malta</language>
 70             <language type="my">Èdè Bumiisi</language>
 71             <language type="ne">Èdè Nepali</language>
 72             <language type="nl">Èdè Duki</language>
 73             <language type="no">Èdè Norway</language>
 74             <language type="oc">Èdè Occitani</language>
 75             <language type="pa">Èdè Punjabi</language>
 76             <language type="pl">Èdè Ilẹ̀ Polandi</language>
 77             <language type="pt">Èdè Pọtugi</language>
 78             <language type="ro">Èdè Romania</language>
 79             <language type="ru">Èdè ̣Rọọsia</language>
 80             <language type="rw">Èdè Ruwanda</language>
 81             <language type="sa">Èdè awon ara Indo</language>
 82             <language type="sd">Èdè Sindhi</language>
 83             <language type="sh">Èdè Serbo-Croatiani</language>
 84             <language type="si">Èdè Sinhalese</language>
 85             <language type="sk">Èdè Slovaki</language>
 86             <language type="sl">Èdè Slovenia</language>
 87             <language type="so">Èdè ara Somalia</language>
 88             <language type="sq">Èdè Albania</language>
 89             <language type="sr">Èdè Serbia</language>
 90             <language type="st">Èdè Sesoto</language>
 91             <language type="su">Èdè Sudani</language>
 92             <language type="sv">Èdè Suwidiisi</language>
 93             <language type="sw">Èdè Swahili</language>
 94             <language type="ta">Èdè Tamili</language>
 95             <language type="te">Èdè Telugu</language>
 96             <language type="th">Èdè Tai</language>
 97             <language type="ti">Èdè Tigrinya</language>
 98             <language type="tk">Èdè Turkmen</language>
 99             <language type="tlh">Èdè Klingoni</language>
 100             <language type="tr">Èdè Tọọkisi</language>
 101             <language type="uk">Èdè Ukania</language>
 102             <language type="ur">Èdè Udu</language>
 103             <language type="uz">Èdè Uzbek</language>
 104             <language type="vi">Èdè Jetinamu</language>
 105             <language type="xh">Èdè Xhosa</language>
 106             <language type="yi">Èdè Yiddishi</language>
 107             <language type="yo">Èdè Yorùbá</language>
 108             <language type="zh">Èdè Mandari</language>
 109             <language type="zu">Èdè Ṣulu</language>
 110         </languages>
 111         <territories>
 112             <territory type="AD">Orílẹ́ède Ààndórà</territory>
 113             <territory type="AE">Orílẹ́ède Ẹmirate ti Awọn Arabu</territory>
 114             <territory type="AF">Orílẹ́ède Àfùgànístánì</territory>
 115             <territory type="AG">Orílẹ́ède Ààntígúà àti Báríbúdà</territory>
 116             <territory type="AI">Orílẹ́ède Ààngúlílà</territory>
 117             <territory type="AL">Orílẹ́ède Àlùbàníánì</territory>
 118             <territory type="AM">Orílẹ́ède Améníà</territory>
 119             <territory type="AN">Orílẹ́ède Nedalandi ti Antelisi</territory>
 120             <territory type="AO">Orílẹ́ède Ààngólà</territory>
 121             <territory type="AR">Orílẹ́ède Agentínà</territory>
 122             <territory type="AS">Sámóánì ti Orílẹ́ède Àméríkà</territory>
 123             <territory type="AT">Orílẹ́ède Asítíríà</territory>
 124             <territory type="AU">Orílẹ́ède Ástràlìá</territory>
 125             <territory type="AW">Orílẹ́ède Árúbà</territory>
 126             <territory type="AZ">Orílẹ́ède Asẹ́bájánì</territory>
 127             <territory type="BA">Orílẹ́ède Bọ̀síníà àti Ẹtisẹgófínà</territory>
 128             <territory type="BB">Orílẹ́ède Bábádósì</territory>
 129             <territory type="BD">Orílẹ́ède Bángáládésì</territory>
 130             <territory type="BE">Orílẹ́ède Bégíọ́mù</territory>
 131             <territory type="BF">Orílẹ́ède Bùùkíná Fasò</territory>
 132             <territory type="BG">Orílẹ́ède Bùùgáríà</territory>
 133             <territory type="BH">Orílẹ́ède Báránì</territory>
 134             <territory type="BI">Orílẹ́ède Bùùrúndì</territory>
 135             <territory type="BJ">Orílẹ́ède Bẹ̀nẹ̀</territory>
 136             <territory type="BM">Orílẹ́ède Bémúdà</territory>
 137             <territory type="BN">Orílẹ́ède Búrúnẹ́lì</territory>
 138             <territory type="BO">Orílẹ́ède Bọ̀lífíyà</territory>
 139             <territory type="BR">Orílẹ́ède Bàràsílì</territory>
 140             <territory type="BS">Orílẹ́ède Bàhámásì</territory>
 141             <territory type="BT">Orílẹ́ède Bútánì</territory>
 142             <territory type="BW">Orílẹ́ède Bọ̀tìsúwánà</territory>
 143             <territory type="BY">Orílẹ́ède Bélárúsì</territory>
 144             <territory type="BZ">Orílẹ́ède Bèlísẹ̀</territory>
 145             <territory type="CA">Orílẹ́ède Kánádà</territory>
 146             <territory type="CD">Orilẹ́ède Kóngò</territory>
 147             <territory type="CF">Orílẹ́ède Àrin gùngun Áfíríkà</territory>
 148             <territory type="CG">Orílẹ́ède Kóngò</territory>
 149             <territory type="CH">Orílẹ́ède switiṣilandi</territory>
 150             <territory type="CI">Orílẹ́ède Kóútè forà</territory>
 151             <territory type="CK">Orílẹ́ède Etíokun Kùúkù</territory>
 152             <territory type="CL">Orílẹ́ède ṣílè</territory>
 153             <territory type="CM">Orílẹ́ède Kamerúúnì</territory>
 154             <territory type="CN">Orílẹ́ède ṣáínà</territory>
 155             <territory type="CO">Orílẹ́ède Kòlómíbìa</territory>
 156             <territory type="CR">Orílẹ́ède Kuusita Ríkà</territory>
 157             <territory type="CS">Orílẹ́ède sẹbia ati Mọtinegoro</territory>
 158             <territory type="CU">Orílẹ́ède Kúbà</territory>
 159             <territory type="CV">Orílẹ́ède Etíokun Kápé féndè</territory>
 160             <territory type="CY">Orílẹ́ède Kúrúsì</territory>
 161             <territory type="CZ">Orílẹ́ède ṣẹ́ẹ́kì</territory>
 162             <territory type="DE">Orílẹ́ède Gemani</territory>
 163             <territory type="DJ">Orílẹ́ède Díbọ́ótì</territory>
 164             <territory type="DK">Orílẹ́ède Dẹ́mákì</territory>
 165             <territory type="DM">Orílẹ́ède Dòmíníkà</territory>
 166             <territory type="DO">Orilẹ́ède Dòmíníkánì</territory>
 167             <territory type="DZ">Orílẹ́ède Àlùgèríánì</territory>
 168             <territory type="EC">Orílẹ́ède Ekuádò</territory>
 169             <territory type="EE">Orílẹ́ède Esitonia</territory>
 170             <territory type="EG">Orílẹ́ède Égípítì</territory>
 171             <territory type="ER">Orílẹ́ède Eritira</territory>
 172             <territory type="ES">Orílẹ́ède Sipani</territory>
 173             <territory type="ET">Orílẹ́ède Etopia</territory>
 174             <territory type="FI">Orílẹ́ède Filandi</territory>
 175             <territory type="FJ">Orílẹ́ède Fiji</territory>
 176             <territory type="FK">Orílẹ́ède Etikun Fakalandi</territory>
 177             <territory type="FM">Orílẹ́ède Makoronesia</territory>
 178             <territory type="FR">Orílẹ́ède Faranse</territory>
 179             <territory type="GA">Orílẹ́ède Gabon</territory>
 180             <territory type="GB">Orílẹ́ède Omobabirin</territory>
 181             <territory type="GD">Orílẹ́ède Genada</territory>
 182             <territory type="GE">Orílẹ́ède Gọgia</territory>
 183             <territory type="GF">Orílẹ́ède Firenṣi Guana</territory>
 184             <territory type="GH">Orílẹ́ède Gana</territory>
 185             <territory type="GI">Orílẹ́ède Gibaratara</territory>
 186             <territory type="GL">Orílẹ́ède Gerelandi</territory>
 187             <territory type="GM">Orílẹ́ède Gambia</territory>
 188             <territory type="GN">Orílẹ́ède Gene</territory>
 189             <territory type="GP">Orílẹ́ède Gadelope</territory>
 190             <territory type="GQ">Orílẹ́ède Ekutoria Gini</territory>
 191             <territory type="GR">Orílẹ́ède Geriisi</territory>
 192             <territory type="GT">Orílẹ́ède Guatemala</territory>
 193             <territory type="GU">Orílẹ́ède Guamu</territory>
 194             <territory type="GW">Orílẹ́ède Gene-Busau</territory>
 195             <territory type="GY">Orílẹ́ède Guyana</territory>
 196             <territory type="HN">Orílẹ́ède Hondurasi</territory>
 197             <territory type="HR">Orílẹ́ède Kòróátíà</territory>
 198             <territory type="HT">Orílẹ́ède Haati</territory>
 199             <territory type="HU">Orílẹ́ède Hungari</territory>
 200             <territory type="ID">Orílẹ́ède Indonesia</territory>
 201             <territory type="IE">Orílẹ́ède Ailandi</territory>
 202             <territory type="IL">Orílẹ́ède Iserẹli</territory>
 203             <territory type="IN">Orílẹ́ède India</territory>
 204             <territory type="IO">Orílẹ́ède Etíkun Índíánì ti Ìlú Bírítísì</territory>
 205             <territory type="IQ">Orílẹ́ède Iraki</territory>
 206             <territory type="IR">Orílẹ́ède Irani</territory>
 207             <territory type="IS">Orílẹ́ède Aṣilandi</territory>
 208             <territory type="IT">Orílẹ́ède Italiyi</territory>
 209             <territory type="JM">Orílẹ́ède Jamaika</territory>
 210             <territory type="JO">Orílẹ́ède Jọdani</territory>
 211             <territory type="JP">Orílẹ́ède Japani</territory>
 212             <territory type="KE">Orílẹ́ède Kenya</territory>
 213             <territory type="KG">Orílẹ́ède Kuriṣisitani</territory>
 214             <territory type="KH">Orílẹ́ède Kàmùbódíà</territory>
 215             <territory type="KI">Orílẹ́ède Kiribati</territory>
 216             <territory type="KM">Orílẹ́ède Kòmòrósì</territory>
 217             <territory type="KN">Orílẹ́ède Kiiti ati Neefi</territory>
 218             <territory type="KP">Orílẹ́ède Guusu Kọria</territory>
 219             <territory type="KR">Orílẹ́ède Ariwa Kọria</territory>
 220             <territory type="KW">Orílẹ́ède Kuweti</territory>
 221             <territory type="KY">Orílẹ́ède Etíokun Kámánì</territory>
 222             <territory type="KZ">Orílẹ́ède Kaṣaṣatani</territory>
 223             <territory type="LA">Orílẹ́ède Laosi</territory>
 224             <territory type="LB">Orílẹ́ède Lebanoni</territory>
 225             <territory type="LC">Orílẹ́ède Luṣia</territory>
 226             <territory type="LI">Orílẹ́ède Lẹṣitẹnisiteni</territory>
 227             <territory type="LK">Orílẹ́ède Siri Lanka</territory>
 228             <territory type="LR">Orílẹ́ède Laberia</territory>
 229             <territory type="LS">Orílẹ́ède Lesoto</territory>
 230             <territory type="LT">Orílẹ́ède Lituania</territory>
 231             <territory type="LU">Orílẹ́ède Lusemogi</territory>
 232             <territory type="LV">Orílẹ́ède Latifia</territory>
 233             <territory type="LY">Orílẹ́ède Libiya</territory>
 234             <territory type="MA">Orílẹ́ède Moroko</territory>
 235             <territory type="MC">Orílẹ́ède Monako</territory>
 236             <territory type="MD">Orílẹ́ède Modofia</territory>
 237             <territory type="MG">Orílẹ́ède Madasika</territory>
 238             <territory type="MH">Orílẹ́ède Etikun Máṣali</territory>
 239             <territory type="MK">Orílẹ́ède Masidonia</territory>
 240             <territory type="ML">Orílẹ́ède Mali</territory>
 241             <territory type="MM">Orílẹ́ède Manamari</territory>
 242             <territory type="MN">Orílẹ́ède Mogolia</territory>
 243             <territory type="MP">Orílẹ́ède Etikun Guusu Mariana</territory>
 244             <territory type="MQ">Orílẹ́ède Matinikuwi</territory>
 245             <territory type="MR">Orílẹ́ède Maritania</territory>
 246             <territory type="MS">Orílẹ́ède Motserati</territory>
 247             <territory type="MT">Orílẹ́ède Malata</territory>
 248             <territory type="MU">Orílẹ́ède Maritiusi</territory>
 249             <territory type="MV">Orílẹ́ède Maladifi</territory>
 250             <territory type="MW">Orílẹ́ède Malawi</territory>
 251             <territory type="MX">Orílẹ́ède Mesiko</territory>
 252             <territory type="MY">Orílẹ́ède Malasia</territory>
 253             <territory type="MZ">Orílẹ́ède Moṣamibiku</territory>
 254             <territory type="NA">Orílẹ́ède Namibia</territory>
 255             <territory type="NC">Orílẹ́ède Kaledonia Titun</territory>
 256             <territory type="NE">Orílẹ́ède Nàìjá</territory>
 257             <territory type="NF">Orílẹ́ède Etikun Nọ́úfókì</territory>
 258             <territory type="NG">Orílẹ́ède Nàìjíríà</territory>
 259             <territory type="NI">Orílẹ́ède NIkaragua</territory>
 260             <territory type="NL">Orílẹ́ède Nedalandi</territory>
 261             <territory type="NO">Orílẹ́ède Nọọwii</territory>
 262             <territory type="NP">Orílẹ́ède Nepa</territory>
 263             <territory type="NR">Orílẹ́ède Nauru</territory>
 264             <territory type="NU">Orílẹ́ède Niue</territory>
 265             <territory type="NZ">Orílẹ́ède ṣilandi Titun</territory>
 266             <territory type="OM">Orílẹ́ède Ọọma</territory>
 267             <territory type="PA">Orílẹ́ède Panama</territory>
 268             <territory type="PE">Orílẹ́ède Peru</territory>
 269             <territory type="PF">Orílẹ́ède Firenṣi Polinesia</territory>
 270             <territory type="PG">Orílẹ́ède Paapu ti Giini</territory>
 271             <territory type="PH">Orílẹ́ède filipini</territory>
 272             <territory type="PK">Orílẹ́ède Pakisitan</territory>
 273             <territory type="PL">Orílẹ́ède Polandi</territory>
 274             <territory type="PM">Orílẹ́ède Pẹẹri ati mikuloni</territory>
 275             <territory type="PN">Orílẹ́ède Pikarini</territory>
 276             <territory type="PR">Orílẹ́ède Pọto Riko</territory>
 277             <territory type="PS">Orílẹ́ède Iwọorun Pakisitian ati Gaṣa</territory>
 278             <territory type="PT">Orílẹ́ède Pọtugi</territory>
 279             <territory type="PW">Orílẹ́ède Paalu</territory>
 280             <territory type="PY">Orílẹ́ède Paraguye</territory>
 281             <territory type="QA">Orílẹ́ède Kota</territory>
 282             <territory type="RE">Orílẹ́ède Riuniyan</territory>
 283             <territory type="RO">Orílẹ́ède Romaniya</territory>
 284             <territory type="RU">Orílẹ́ède Rọṣia</territory>
 285             <territory type="RW">Orílẹ́ède Ruwanda</territory>
 286             <territory type="SA">Orílẹ́ède Saudi Arabia</territory>
 287             <territory type="SB">Orílẹ́ède Etikun Solomoni</territory>
 288             <territory type="SC">Orílẹ́ède seṣẹlẹsi</territory>
 289             <territory type="SD">Orílẹ́ède Sudani</territory>
 290             <territory type="SE">Orílẹ́ède Swidini</territory>
 291             <territory type="SG">Orílẹ́ède Singapo</territory>
 292             <territory type="SH">Orílẹ́ède Hẹlena</territory>
 293             <territory type="SI">Orílẹ́ède Silofania</territory>
 294             <territory type="SK">Orílẹ́ède Silofakia</territory>
 295             <territory type="SL">Orílẹ́ède Siria looni</territory>
 296             <territory type="SM">Orílẹ́ède Sani Marino</territory>
 297             <territory type="SN">Orílẹ́ède Sẹnẹga</territory>
 298             <territory type="SO">Orílẹ́ède Somalia</territory>
 299             <territory type="SR">Orílẹ́ède Surinami</territory>
 300             <territory type="ST">Orílẹ́ède Sao tomi ati piriiṣipi</territory>
 301             <territory type="SV">Orílẹ́ède Ẹẹsáfádò</territory>
 302             <territory type="SY">Orílẹ́ède Siria</territory>
 303             <territory type="SZ">Orílẹ́ède Saṣiland</territory>
 304             <territory type="TC">Orílẹ́ède Tọọki ati Etikun Kakọsi</territory>
 305             <territory type="TD">Orílẹ́ède ṣààdì</territory>
 306             <territory type="TG">Orílẹ́ède Togo</territory>
 307             <territory type="TH">Orílẹ́ède Tailandi</territory>
 308             <territory type="TJ">Orílẹ́ède Takisitani</territory>
 309             <territory type="TK">Orílẹ́ède Tokelau</territory>
 310             <territory type="TL">Orílẹ́ède ÌlàOòrùn Tímọ̀</territory>
 311             <territory type="TM">Orílẹ́ède Tọọkimenisita</territory>
 312             <territory type="TN">Orílẹ́ède Tuniṣia</territory>
 313             <territory type="TO">Orílẹ́ède Tonga</territory>
 314             <territory type="TR">Orílẹ́ède Tọọki</territory>
 315             <territory type="TT">Orílẹ́ède Tirinida ati Tobaga</territory>
 316             <territory type="TV">Orílẹ́ède Tufalu</territory>
 317             <territory type="TW">Orílẹ́ède Taiwani</territory>
 318             <territory type="TZ">Orílẹ́ède Tanṣania</territory>
 319             <territory type="UA">Orílẹ́ède Ukarini</territory>
 320             <territory type="UG">Orílẹ́ède Uganda</territory>
 321             <territory type="US">Orílẹ́ède Orilẹede Amerika</territory>
 322             <territory type="UY">Orílẹ́ède Nruguayi</territory>
 323             <territory type="UZ">Orílẹ́ède Nṣibẹkisitani</territory>
 324             <territory type="VA">Orílẹ́ède Fatikani</territory>
 325             <territory type="VC">Orílẹ́ède Fisẹnnti ati Genadina</territory>
 326             <territory type="VE">Orílẹ́ède Fẹnẹṣuẹla</territory>
 327             <territory type="VG">Orílẹ́ède Etíkun Fágínì ti ìlú Bírítísì</territory>
 328             <territory type="VI">Orílẹ́ède Etikun Fagini ti Amẹrika</territory>
 329             <territory type="VN">Orílẹ́ède Fẹtinami</territory>
 330             <territory type="VU">Orílẹ́ède Faniatu</territory>
 331             <territory type="WF">Orílẹ́ède Wali ati futuna</territory>
 332             <territory type="WS">Orílẹ́ède Samọ</territory>
 333             <territory type="YE">Orílẹ́ède yemeni</territory>
 334             <territory type="YT">Orílẹ́ède Mayote</territory>
 335             <territory type="ZA">Orílẹ́ède Ariwa Afirika</territory>
 336             <territory type="ZM">Orílẹ́ède ṣamibia</territory>
 337             <territory type="ZW">Orílẹ́ède ṣimibabe</territory>
 338         </territories>
 339     </localeDisplayNames>
 340     <characters>
 341         <exemplarCharacters>[a á à b d e é è ẹ {ẹ\u0301} {ẹ\u0300} f g {gb} h i í ì j k l m n o ó ò ọ {ọ\u0301} {ọ\u0300} p r s ṣ t u ú ù w y]</exemplarCharacters>
 342         <exemplarCharacters type="auxiliary">[c q v x z]</exemplarCharacters>
 343         <exemplarCharacters type="index">[A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z]</exemplarCharacters>
 344     </characters>
 345     <delimiters>
 346         <quotationStart>“</quotationStart>
 347         <quotationEnd>”</quotationEnd>
 348         <alternateQuotationStart>‘</alternateQuotationStart>
 349         <alternateQuotationEnd>’</alternateQuotationEnd>
 350     </delimiters>
 351     <dates>
 352         <calendars>
 353             <calendar type="gregorian">
 354                 <months>
 355                     <monthContext type="format">
 356                         <monthWidth type="abbreviated">
 357                             <month type="1">Ṣẹ́rẹ́</month>
 358                             <month type="2">Èrèlè</month>
 359                             <month type="3">Ẹrẹ̀nà</month>
 360                             <month type="4">Ìgbé</month>
 361                             <month type="5">Ẹ̀bibi</month>
 362                             <month type="6">Òkúdu</month>
 363                             <month type="7">Agẹmọ</month>
 364                             <month type="8">Ògún</month>
 365                             <month type="9">Owewe</month>
 366                             <month type="10">Ọ̀wàrà</month>
 367                             <month type="11">Bélú</month>
 368                             <month type="12">Ọ̀pẹ̀</month>
 369                         </monthWidth>
 370                         <monthWidth type="wide">
 371                             <month type="1">Oṣù Ṣẹ́rẹ́</month>
 372                             <month type="2">Oṣù Èrèlè</month>
 373                             <month type="3">Oṣù Ẹrẹ̀nà</month>
 374                             <month type="4">Oṣù Ìgbé</month>
 375                             <month type="5">Oṣù Ẹ̀bibi</month>
 376                             <month type="6">Oṣù Òkúdu</month>
 377                             <month type="7">Oṣù Agẹmọ</month>
 378                             <month type="8">Oṣù Ògún</month>
 379                             <month type="9">Oṣù Owewe</month>
 380                             <month type="10">Oṣù Ọ̀wàrà</month>
 381                             <month type="11">Oṣù Bélú</month>
 382                             <month type="12">Oṣù Ọ̀pẹ̀</month>
 383                         </monthWidth>
 384                     </monthContext>
 385                 </months>
 386                 <days>
 387                     <dayContext type="format">
 388                         <dayWidth type="abbreviated">
 389                             <day type="sun">Àìkú</day>
 390                             <day type="mon">Ajé</day>
 391                             <day type="tue">Ìsẹ́gun</day>
 392                             <day type="wed">Ọjọ́rú</day>
 393                             <day type="thu">Ọjọ́bọ</day>
 394                             <day type="fri">Ẹtì</day>
 395                             <day type="sat">Àbámẹ́ta</day>
 396                         </dayWidth>
 397                         <dayWidth type="wide">
 398                             <day type="sun">Ọjọ́ Àìkú</day>
 399                             <day type="mon">Ọjọ́ Ajé</day>
 400                             <day type="tue">Ọjọ́ Ìsẹ́gun</day>
 401                             <day type="wed">Ọjọ́rú</day>
 402                             <day type="thu">Ọjọ́bọ</day>
 403                             <day type="fri">Ọjọ́ Ẹtì</day>
 404                             <day type="sat">Ọjọ́ Àbámẹ́ta</day>
 405                         </dayWidth>
 406                     </dayContext>
 407                 </days>
 408                 <quarters>
 409                     <quarterContext type="format">
 410                         <quarterWidth type="abbreviated">
 411                             <quarter type="1">K1</quarter>
 412                             <quarter type="2">K2</quarter>
 413                             <quarter type="3">K3</quarter>
 414                             <quarter type="4">K4</quarter>
 415                         </quarterWidth>
 416                         <quarterWidth type="wide">
 417                             <quarter type="1">Kọ́tà Kínní</quarter>
 418                             <quarter type="2">Kọ́tà Kejì</quarter>
 419                             <quarter type="3">Kọ́à Keta</quarter>
 420                             <quarter type="4">Kọ́tà Kẹrin</quarter>
 421                         </quarterWidth>
 422                     </quarterContext>
 423                 </quarters>
 424                 <dayPeriods>
 425                     <dayPeriodContext type="format">
 426                         <dayPeriodWidth type="wide">
 427                             <dayPeriod type="am">Àárọ̀</dayPeriod>
 428                             <dayPeriod type="pm">Ọ̀sán</dayPeriod>
 429                         </dayPeriodWidth>
 430                     </dayPeriodContext>
 431                 </dayPeriods>
 432                 <eras>
 433                     <eraNames>
 434                         <era type="0">Saju Kristi</era>
 435                         <era type="1">Lehin Kristi</era>
 436                     </eraNames>
 437                     <eraAbbr>
 438                         <era type="0">SK</era>
 439                         <era type="1">LK</era>
 440                     </eraAbbr>
 441                 </eras>
 442                 <dateFormats>
 443                     <dateFormatLength type="full">
 444                         <dateFormat>
 445                             <pattern>EEEE, d MMMM y</pattern>
 446                         </dateFormat>
 447                     </dateFormatLength>
 448                     <dateFormatLength type="long">
 449                         <dateFormat>
 450                             <pattern>d MMMM y</pattern>
 451                         </dateFormat>
 452                     </dateFormatLength>
 453                     <dateFormatLength type="medium">
 454                         <dateFormat>
 455                             <pattern>d MMM y</pattern>
 456                         </dateFormat>
 457                     </dateFormatLength>
 458                     <dateFormatLength type="short">
 459                         <dateFormat>
 460                             <pattern>dd/MM/yyyy</pattern>
 461                         </dateFormat>
 462                     </dateFormatLength>
 463                 </dateFormats>
 464                 <timeFormats>
 465                     <timeFormatLength type="full">
 466                         <timeFormat>
 467                             <pattern>h:mm:ss a zzzz</pattern>
 468                         </timeFormat>
 469                     </timeFormatLength>
 470                     <timeFormatLength type="long">
 471                         <timeFormat>
 472                             <pattern>h:mm:ss a z</pattern>
 473                         </timeFormat>
 474                     </timeFormatLength>
 475                     <timeFormatLength type="medium">
 476                         <timeFormat>
 477                             <pattern>h:mm:ss a</pattern>
 478                         </timeFormat>
 479                     </timeFormatLength>
 480                     <timeFormatLength type="short">
 481                         <timeFormat>
 482                             <pattern>h:mm a</pattern>
 483                         </timeFormat>
 484                     </timeFormatLength>
 485                 </timeFormats>
 486                 <dateTimeFormats>
 487                     <availableFormats>
 488                         <dateFormatItem id="d">d</dateFormatItem>
 489                         <dateFormatItem id="hm">h:mm a</dateFormatItem>
 490                         <dateFormatItem id="Hm">HH:mm</dateFormatItem>
 491                         <dateFormatItem id="Hms">HH:mm:ss</dateFormatItem>
 492                         <dateFormatItem id="M">L</dateFormatItem>
 493                         <dateFormatItem id="Md">M/d</dateFormatItem>
 494                         <dateFormatItem id="MEd">E, M/d</dateFormatItem>
 495                         <dateFormatItem id="MMM">LLL</dateFormatItem>
 496                         <dateFormatItem id="MMMd">MMM d</dateFormatItem>
 497                         <dateFormatItem id="MMMEd">E, MMM d</dateFormatItem>
 498                         <dateFormatItem id="MMMMd">MMMM d</dateFormatItem>
 499                         <dateFormatItem id="MMMMEd">E, MMMM d</dateFormatItem>
 500                         <dateFormatItem id="ms">mm:ss</dateFormatItem>
 501                         <dateFormatItem id="y">y</dateFormatItem>
 502                         <dateFormatItem id="yM">M/y</dateFormatItem>
 503                         <dateFormatItem id="yMEd">E, M/d/y</dateFormatItem>
 504                         <dateFormatItem id="yMMM">MMM y</dateFormatItem>
 505                         <dateFormatItem id="yMMMEd">E, MMM d, y</dateFormatItem>
 506                         <dateFormatItem id="yMMMM">MMMM y</dateFormatItem>
 507                         <dateFormatItem id="yQ">Q y</dateFormatItem>
 508                         <dateFormatItem id="yQQQ">QQQ y</dateFormatItem>
 509                     </availableFormats>
 510                 </dateTimeFormats>
 511                 <fields>
 512                     <field type="era">
 513                         <displayName>Ìgbà</displayName>
 514                     </field>
 515                     <field type="year">
 516                         <displayName>Ọdún</displayName>
 517                     </field>
 518                     <field type="month">
 519                         <displayName>Osù</displayName>
 520                     </field>
 521                     <field type="week">
 522                         <displayName>Ọ̀sè</displayName>
 523                     </field>
 524                     <field type="day">
 525                         <displayName>Ọjọ́</displayName>
 526                         <relative type="-2">íjẹta</relative>
 527                         <relative type="-1">Àná</relative>
 528                         <relative type="0">Òní</relative>
 529                         <relative type="1">Ọ̀la</relative>
 530                         <relative type="2">òtúùnla</relative>
 531                     </field>
 532                     <field type="weekday">
 533                         <displayName>Ọjọ́ Ọ̀sẹ̀</displayName>
 534                     </field>
 535                     <field type="dayperiod">
 536                         <displayName>Àárọ̀/ọ̀sán</displayName>
 537                     </field>
 538                     <field type="hour">
 539                         <displayName>wákàtí</displayName>
 540                     </field>
 541                     <field type="minute">
 542                         <displayName>Ìsẹ́jú</displayName>
 543                     </field>
 544                     <field type="second">
 545                         <displayName>Ìsẹ́jú Ààyá</displayName>
 546                     </field>
 547                     <field type="zone">
 548                         <displayName>Ibi Àkókò Àgbáyé</displayName>
 549                     </field>
 550                 </fields>
 551             </calendar>
 552         </calendars>
 553     </dates>
 554     <numbers>
 555         <currencyFormats numberSystem="latn">
 556             <currencyFormatLength>
 557                 <currencyFormat>
 558                     <pattern>¤#,##0.00;(¤#,##0.00)</pattern>
 559                 </currencyFormat>
 560             </currencyFormatLength>
 561         </currencyFormats>
 562         <currencies>
 563             <currency type="AED">
 564                 <displayName>Diami ti Awon Orílẹ́ède Arabu</displayName>
 565             </currency>
 566             <currency type="AOA">
 567                 <displayName>Wansa ti Orílẹ́ède Àngólà</displayName>
 568             </currency>
 569             <currency type="AUD">
 570                 <displayName>Dọla ti Orílẹ́ède Ástràlìá</displayName>
 571             </currency>
 572             <currency type="BHD">
 573                 <displayName>Dina ti Orílẹ́ède Báránì</displayName>
 574             </currency>
 575             <currency type="BIF">
 576                 <displayName>Faransi ti Orílẹ́ède Bùùrúndì</displayName>
 577             </currency>
 578             <currency type="BWP">
 579                 <displayName>Pula ti Orílẹ́ède Bọ̀tìsúwánà</displayName>
 580             </currency>
 581             <currency type="CAD">
 582                 <displayName>Dọla ti Orílẹ́ède Kánádà</displayName>
 583             </currency>
 584             <currency type="CDF">
 585                 <displayName>Faransi ti Orílẹ́ède Kóngò</displayName>
 586             </currency>
 587             <currency type="CHF">
 588                 <displayName>Faransi ti Orílẹ́ède Siwisi</displayName>
 589             </currency>
 590             <currency type="CNY">
 591                 <displayName>Reminibi ti Orílẹ́ède ṣáínà</displayName>
 592             </currency>
 593             <currency type="CVE">
 594                 <displayName>Kabofediano ti Orílẹ́ède Esuodo</displayName>
 595             </currency>
 596             <currency type="DJF">
 597                 <displayName>Faransi ti Orílẹ́ède Dibouti</displayName>
 598             </currency>
 599             <currency type="DZD">
 600                 <displayName>Dina ti Orílẹ́ède Àlùgèríánì</displayName>
 601             </currency>
 602             <currency type="EGP">
 603                 <displayName>pọọn ti Orílẹ́ède Egipiti</displayName>
 604             </currency>
 605             <currency type="ERN">
 606                 <displayName>Nakifa ti Orílẹ́ède Eriteriani</displayName>
 607             </currency>
 608             <currency type="ETB">
 609                 <displayName>Biri ti Orílẹ́ède Eutopia</displayName>
 610             </currency>
 611             <currency type="EUR">
 612                 <displayName>Uro</displayName>
 613             </currency>
 614             <currency type="GBP">
 615                 <displayName>Pọọn ti Orílẹ́ède Bírítísì</displayName>
 616             </currency>
 617             <currency type="GHC">
 618                 <displayName>ṣidi ti Orílẹ́ède Gana</displayName>
 619             </currency>
 620             <currency type="GMD">
 621                 <displayName>Dalasi ti Orílẹ́ède Gamibia</displayName>
 622             </currency>
 623             <currency type="GNS">
 624                 <displayName>Faransi ti Orílẹ́ède Gini</displayName>
 625             </currency>
 626             <currency type="INR">
 627                 <displayName>Rupi ti Orílẹ́ède Indina</displayName>
 628             </currency>
 629             <currency type="JPY">
 630                 <displayName>Yeni ti Orílẹ́ède Japani</displayName>
 631             </currency>
 632             <currency type="KES">
 633                 <displayName>ṣiili ti Orílẹ́ède Kenya</displayName>
 634             </currency>
 635             <currency type="KMF">
 636                 <displayName>Faransi ti Orílẹ́ède ṣomoriani</displayName>
 637             </currency>
 638             <currency type="LRD">
 639                 <displayName>Dọla ti Orílẹ́ède Liberia</displayName>
 640             </currency>
 641             <currency type="LSL">
 642                 <displayName>Loti ti Orílẹ́ède Lesoto</displayName>
 643             </currency>
 644             <currency type="LYD">
 645                 <displayName>Dina ti Orílẹ́ède Libiya</displayName>
 646             </currency>
 647             <currency type="MAD">
 648                 <displayName>Dirami ti Orílẹ́ède Moroko</displayName>
 649             </currency>
 650             <currency type="MGA">
 651                 <displayName>Faransi ti Orílẹ́ède Malagasi</displayName>
 652             </currency>
 653             <currency type="MRO">
 654                 <displayName>Ouguiya ti Orílẹ́ède Maritania</displayName>
 655             </currency>
 656             <currency type="MUR">
 657                 <displayName>Rupi ti Orílẹ́ède Maritiusi</displayName>
 658             </currency>
 659             <currency type="MWK">
 660                 <displayName>Kaṣa ti Orílẹ́ède Malawi</displayName>
 661             </currency>
 662             <currency type="MZM">
 663                 <displayName>Metika ti Orílẹ́ède Mosamibiki</displayName>
 664             </currency>
 665             <currency type="NAD">
 666                 <displayName>Dọla ti Orílẹ́ède Namibia</displayName>
 667             </currency>
 668             <currency type="NGN">
 669                 <displayName>Naira ti Orílẹ́ède Nàìjíríà</displayName>
 670                 <symbol>₦</symbol>
 671             </currency>
 672             <currency type="RWF">
 673                 <displayName>Faransi ti Orílẹ́ède Ruwanda</displayName>
 674             </currency>
 675             <currency type="SAR">
 676                 <displayName>Riya ti Orílẹ́ède Saudi</displayName>
 677             </currency>
 678             <currency type="SCR">
 679                 <displayName>Rupi ti Orílẹ́ède Sayiselesi</displayName>
 680             </currency>
 681             <currency type="SDG">
 682                 <displayName>Dina ti Orílẹ́ède Sudani</displayName>
 683             </currency>
 684             <currency type="SDP">
 685                 <displayName>Pọọun ti Orílẹ́ède Sudani</displayName>
 686             </currency>
 687             <currency type="SHP">
 688                 <displayName>Pọọun ti Orílẹ́ède ̣Elena</displayName>
 689             </currency>
 690             <currency type="SLL">
 691                 <displayName>Lioni</displayName>
 692             </currency>
 693             <currency type="SOS">
 694                 <displayName>Sile ti Orílẹ́ède Somali</displayName>
 695             </currency>
 696             <currency type="STD">
 697                 <displayName>Dobira ti Orílẹ́ède Sao tome Ati Pirisipe</displayName>
 698             </currency>
 699             <currency type="SZL">
 700                 <displayName>Lilangeni</displayName>
 701             </currency>
 702             <currency type="TND">
 703                 <displayName>Dina ti Orílẹ́ède Tunisia</displayName>
 704             </currency>
 705             <currency type="TZS">
 706                 <displayName>Sile ti Orílẹ́ède Tansania</displayName>
 707             </currency>
 708             <currency type="UGX">
 709                 <displayName>Siile ti Orílẹ́ède Uganda</displayName>
 710             </currency>
 711             <currency type="USD">
 712                 <displayName>Dọla ti Orílẹ́ède Amerika</displayName>
 713             </currency>
 714             <currency type="XAF">
 715                 <displayName>Faransi ti Orílẹ́ède BEKA</displayName>
 716             </currency>
 717             <currency type="XOF">
 718                 <displayName>Faransi ti Orílẹ́ède BIKEAO</displayName>
 719             </currency>
 720             <currency type="ZAR">
 721                 <displayName>Randi ti Orílẹ́ède Ariwa Afirika</displayName>
 722             </currency>
 723             <currency type="ZMK">
 724                 <displayName>Kawaṣa ti Orílẹ́ède Saabia</displayName>
 725             </currency>
 726             <currency type="ZWD">
 727                 <displayName>Dọla ti Orílẹ́ède Siibabuwe</displayName>
 728             </currency>
 729         </currencies>
 730     </numbers>
 731     <posix>
 732         <messages>
 733             <yesstr>Bẹ́ẹ̀ni :N</yesstr>
 734             <nostr>Bẹ́ẹ̀kọ́:K</nostr>
 735         </messages>
 736     </posix>
 737 </ldml>