< prev index next >

src/cpu/x86/vm/assembler_x86.cpp

Print this page




3010 
3011 void Assembler::pcmpestri(XMMRegister dst, Address src, int imm8) {
3012  assert(VM_Version::supports_sse4_2(), "");
3013  InstructionMark im(this);
3014  simd_prefix(dst, xnoreg, src, VEX_SIMD_66, /* no_mask_reg */ false, VEX_OPCODE_0F_3A,
3015        /* rex_w */ false, AVX_128bit, /* legacy_mode */ true);
3016  emit_int8(0x61);
3017  emit_operand(dst, src);
3018  emit_int8(imm8);
3019 }
3020 
3021 void Assembler::pcmpestri(XMMRegister dst, XMMRegister src, int imm8) {
3022  assert(VM_Version::supports_sse4_2(), "");
3023  int encode = simd_prefix_and_encode(dst, xnoreg, src, VEX_SIMD_66, /* no_mask_reg */ false,
3024                    VEX_OPCODE_0F_3A, /* rex_w */ false, AVX_128bit, /* legacy_mode */ true);
3025  emit_int8(0x61);
3026  emit_int8((unsigned char)(0xC0 | encode));
3027  emit_int8(imm8);
3028 }
3029 





























3030 void Assembler::pextrd(Register dst, XMMRegister src, int imm8) {
3031  assert(VM_Version::supports_sse4_1(), "");
3032  int encode = simd_prefix_and_encode(as_XMMRegister(dst->encoding()), xnoreg, src, VEX_SIMD_66, /* no_mask_reg */ true,
3033                    VEX_OPCODE_0F_3A, /* rex_w */ false, AVX_128bit, /* legacy_mode */ _legacy_mode_dq);
3034  emit_int8(0x16);
3035  emit_int8((unsigned char)(0xC0 | encode));
3036  emit_int8(imm8);
3037 }
3038 
3039 void Assembler::pextrq(Register dst, XMMRegister src, int imm8) {
3040  assert(VM_Version::supports_sse4_1(), "");
3041  int encode = simd_prefix_and_encode(as_XMMRegister(dst->encoding()), xnoreg, src, VEX_SIMD_66, /* no_mask_reg */ true,
3042                    VEX_OPCODE_0F_3A, /* rex_w */ true, AVX_128bit, /* legacy_mode */ _legacy_mode_dq);
3043  emit_int8(0x16);
3044  emit_int8((unsigned char)(0xC0 | encode));
3045  emit_int8(imm8);
3046 }
3047 
3048 void Assembler::pextrw(Register dst, XMMRegister src, int imm8) {
3049  assert(VM_Version::supports_sse2(), "");


3082 }
3083 
3084 void Assembler::pmovzxbw(XMMRegister dst, Address src) {
3085  assert(VM_Version::supports_sse4_1(), "");
3086  if (VM_Version::supports_evex()) {
3087   _tuple_type = EVEX_HVM;
3088  }
3089  InstructionMark im(this);
3090  simd_prefix(dst, src, VEX_SIMD_66, /* no_mask_reg */ false, VEX_OPCODE_0F_38);
3091  emit_int8(0x30);
3092  emit_operand(dst, src);
3093 }
3094 
3095 void Assembler::pmovzxbw(XMMRegister dst, XMMRegister src) {
3096  assert(VM_Version::supports_sse4_1(), "");
3097  int encode = simd_prefix_and_encode(dst, xnoreg, src, VEX_SIMD_66, /* no_mask_reg */ false, VEX_OPCODE_0F_38);
3098  emit_int8(0x30);
3099  emit_int8((unsigned char)(0xC0 | encode));
3100 }
3101 











3102 // generic
3103 void Assembler::pop(Register dst) {
3104  int encode = prefix_and_encode(dst->encoding());
3105  emit_int8(0x58 | encode);
3106 }
3107 
3108 void Assembler::popcntl(Register dst, Address src) {
3109  assert(VM_Version::supports_popcnt(), "must support");
3110  InstructionMark im(this);
3111  emit_int8((unsigned char)0xF3);
3112  prefix(src, dst);
3113  emit_int8(0x0F);
3114  emit_int8((unsigned char)0xB8);
3115  emit_operand(dst, src);
3116 }
3117 
3118 void Assembler::popcntl(Register dst, Register src) {
3119  assert(VM_Version::supports_popcnt(), "must support");
3120  emit_int8((unsigned char)0xF3);
3121  int encode = prefix_and_encode(dst->encoding(), src->encoding());


5327  int vector_len = AVX_512bit;
5328  int src_enc = src->encoding();
5329  int dst_enc = dst->encoding();
5330  int encode = vex_prefix_and_encode(src_enc, 0, dst_enc, VEX_SIMD_66, VEX_OPCODE_0F_3A,
5331                   /* vex_w */ !_legacy_mode_dq, vector_len, /* legacy_mode */ false, /* no_mask_reg */ false);
5332  emit_int8(0x19);
5333  emit_int8((unsigned char)(0xC0 | encode));
5334  // 0x01 - extract from bits 255:128
5335  // 0x02 - extract from bits 383:256
5336  // 0x03 - extract from bits 511:384
5337  emit_int8(value & 0x3);
5338 }
5339 
5340 // duplicate 4-bytes integer data from src into 8 locations in dest
5341 void Assembler::vpbroadcastd(XMMRegister dst, XMMRegister src) {
5342  _instruction_uses_vl = true;
5343  assert(UseAVX > 1, "");
5344  int vector_len = AVX_256bit;
5345  int encode = vex_prefix_and_encode(dst, xnoreg, src, VEX_SIMD_66, vector_len, VEX_OPCODE_0F_38);
5346  emit_int8(0x58);










5347  emit_int8((unsigned char)(0xC0 | encode));
5348 }
5349 
5350 // duplicate 1-byte integer data from src into 16||32|64 locations in dest : requires AVX512BW and AVX512VL
5351 void Assembler::evpbroadcastb(XMMRegister dst, XMMRegister src, int vector_len) {
5352  _instruction_uses_vl = true;
5353  assert(UseAVX > 1, "");
5354  int encode = vex_prefix_and_encode(dst, xnoreg, src, VEX_SIMD_66, vector_len, VEX_OPCODE_0F_38);
5355  emit_int8(0x78);
5356  emit_int8((unsigned char)(0xC0 | encode));
5357 }
5358 
5359 void Assembler::evpbroadcastb(XMMRegister dst, Address src, int vector_len) {
5360  _instruction_uses_vl = true;
5361  assert(UseAVX > 1, "");
5362  _tuple_type = EVEX_T1S;
5363  _input_size_in_bits = EVEX_8bit;
5364  InstructionMark im(this);
5365  assert(dst != xnoreg, "sanity");
5366  int dst_enc = dst->encoding();




3010 
3011 void Assembler::pcmpestri(XMMRegister dst, Address src, int imm8) {
3012  assert(VM_Version::supports_sse4_2(), "");
3013  InstructionMark im(this);
3014  simd_prefix(dst, xnoreg, src, VEX_SIMD_66, /* no_mask_reg */ false, VEX_OPCODE_0F_3A,
3015        /* rex_w */ false, AVX_128bit, /* legacy_mode */ true);
3016  emit_int8(0x61);
3017  emit_operand(dst, src);
3018  emit_int8(imm8);
3019 }
3020 
3021 void Assembler::pcmpestri(XMMRegister dst, XMMRegister src, int imm8) {
3022  assert(VM_Version::supports_sse4_2(), "");
3023  int encode = simd_prefix_and_encode(dst, xnoreg, src, VEX_SIMD_66, /* no_mask_reg */ false,
3024                    VEX_OPCODE_0F_3A, /* rex_w */ false, AVX_128bit, /* legacy_mode */ true);
3025  emit_int8(0x61);
3026  emit_int8((unsigned char)(0xC0 | encode));
3027  emit_int8(imm8);
3028 }
3029 
3030 void Assembler::pcmpeqw(XMMRegister dst, XMMRegister src) {
3031  NOT_LP64(assert(VM_Version::supports_sse2(), ""));
3032  emit_simd_arith(0x75, dst, src, VEX_SIMD_66,
3033          false, (VM_Version::supports_avx512dq() == false));
3034 }
3035 
3036 void Assembler::vpcmpeqw(XMMRegister dst, XMMRegister nds, XMMRegister src, int vector_len) {
3037  assert(UseAVX > 0, "some form of AVX must be enabled");
3038  emit_vex_arith(0x75, dst, nds, src, VEX_SIMD_66, vector_len,
3039         false, (VM_Version::supports_avx512dq() == false));
3040 }
3041 
3042 void Assembler::pmovmskb(Register dst, XMMRegister src) {
3043  assert(VM_Version::supports_sse2(), "");
3044  int encode = simd_prefix_and_encode(as_XMMRegister(dst->encoding()), xnoreg, src, VEX_SIMD_66, true, VEX_OPCODE_0F,
3045                    false, AVX_128bit, (VM_Version::supports_avx512dq() == false));
3046  emit_int8((unsigned char)0xD7);
3047  emit_int8((unsigned char)(0xC0 | encode));
3048 }
3049 
3050 void Assembler::vpmovmskb(Register dst, XMMRegister src) {
3051  assert(VM_Version::supports_avx2(), "");
3052  int vector_len = AVX_256bit;
3053  int encode = vex_prefix_and_encode(as_XMMRegister(dst->encoding()), xnoreg, src, VEX_SIMD_66,
3054                   vector_len, VEX_OPCODE_0F, true, false);
3055  emit_int8((unsigned char)0xD7);
3056  emit_int8((unsigned char)(0xC0 | encode));
3057 }
3058 
3059 void Assembler::pextrd(Register dst, XMMRegister src, int imm8) {
3060  assert(VM_Version::supports_sse4_1(), "");
3061  int encode = simd_prefix_and_encode(as_XMMRegister(dst->encoding()), xnoreg, src, VEX_SIMD_66, /* no_mask_reg */ true,
3062                    VEX_OPCODE_0F_3A, /* rex_w */ false, AVX_128bit, /* legacy_mode */ _legacy_mode_dq);
3063  emit_int8(0x16);
3064  emit_int8((unsigned char)(0xC0 | encode));
3065  emit_int8(imm8);
3066 }
3067 
3068 void Assembler::pextrq(Register dst, XMMRegister src, int imm8) {
3069  assert(VM_Version::supports_sse4_1(), "");
3070  int encode = simd_prefix_and_encode(as_XMMRegister(dst->encoding()), xnoreg, src, VEX_SIMD_66, /* no_mask_reg */ true,
3071                    VEX_OPCODE_0F_3A, /* rex_w */ true, AVX_128bit, /* legacy_mode */ _legacy_mode_dq);
3072  emit_int8(0x16);
3073  emit_int8((unsigned char)(0xC0 | encode));
3074  emit_int8(imm8);
3075 }
3076 
3077 void Assembler::pextrw(Register dst, XMMRegister src, int imm8) {
3078  assert(VM_Version::supports_sse2(), "");


3111 }
3112 
3113 void Assembler::pmovzxbw(XMMRegister dst, Address src) {
3114  assert(VM_Version::supports_sse4_1(), "");
3115  if (VM_Version::supports_evex()) {
3116   _tuple_type = EVEX_HVM;
3117  }
3118  InstructionMark im(this);
3119  simd_prefix(dst, src, VEX_SIMD_66, /* no_mask_reg */ false, VEX_OPCODE_0F_38);
3120  emit_int8(0x30);
3121  emit_operand(dst, src);
3122 }
3123 
3124 void Assembler::pmovzxbw(XMMRegister dst, XMMRegister src) {
3125  assert(VM_Version::supports_sse4_1(), "");
3126  int encode = simd_prefix_and_encode(dst, xnoreg, src, VEX_SIMD_66, /* no_mask_reg */ false, VEX_OPCODE_0F_38);
3127  emit_int8(0x30);
3128  emit_int8((unsigned char)(0xC0 | encode));
3129 }
3130 
3131 void Assembler::vpmovzxbw(XMMRegister dst, Address src) {
3132  assert(VM_Version::supports_avx(), "");
3133  InstructionMark im(this);
3134  bool vector256 = true;
3135  assert(dst != xnoreg, "sanity");
3136  int dst_enc = dst->encoding();
3137  vex_prefix(src, 0, dst_enc, VEX_SIMD_66, VEX_OPCODE_0F_38, false, vector256);
3138  emit_int8(0x30);
3139  emit_operand(dst, src);
3140 }
3141 
3142 // generic
3143 void Assembler::pop(Register dst) {
3144  int encode = prefix_and_encode(dst->encoding());
3145  emit_int8(0x58 | encode);
3146 }
3147 
3148 void Assembler::popcntl(Register dst, Address src) {
3149  assert(VM_Version::supports_popcnt(), "must support");
3150  InstructionMark im(this);
3151  emit_int8((unsigned char)0xF3);
3152  prefix(src, dst);
3153  emit_int8(0x0F);
3154  emit_int8((unsigned char)0xB8);
3155  emit_operand(dst, src);
3156 }
3157 
3158 void Assembler::popcntl(Register dst, Register src) {
3159  assert(VM_Version::supports_popcnt(), "must support");
3160  emit_int8((unsigned char)0xF3);
3161  int encode = prefix_and_encode(dst->encoding(), src->encoding());


5367  int vector_len = AVX_512bit;
5368  int src_enc = src->encoding();
5369  int dst_enc = dst->encoding();
5370  int encode = vex_prefix_and_encode(src_enc, 0, dst_enc, VEX_SIMD_66, VEX_OPCODE_0F_3A,
5371                   /* vex_w */ !_legacy_mode_dq, vector_len, /* legacy_mode */ false, /* no_mask_reg */ false);
5372  emit_int8(0x19);
5373  emit_int8((unsigned char)(0xC0 | encode));
5374  // 0x01 - extract from bits 255:128
5375  // 0x02 - extract from bits 383:256
5376  // 0x03 - extract from bits 511:384
5377  emit_int8(value & 0x3);
5378 }
5379 
5380 // duplicate 4-bytes integer data from src into 8 locations in dest
5381 void Assembler::vpbroadcastd(XMMRegister dst, XMMRegister src) {
5382  _instruction_uses_vl = true;
5383  assert(UseAVX > 1, "");
5384  int vector_len = AVX_256bit;
5385  int encode = vex_prefix_and_encode(dst, xnoreg, src, VEX_SIMD_66, vector_len, VEX_OPCODE_0F_38);
5386  emit_int8(0x58);
5387  emit_int8((unsigned char)(0xC0 | encode));
5388 }
5389 
5390 // duplicate 2-bytes integer data from src into 16 locations in dest
5391 void Assembler::vpbroadcastw(XMMRegister dst, XMMRegister src) {
5392  assert(VM_Version::supports_avx2(), "");
5393  bool vector_len = AVX_256bit;
5394  int encode = vex_prefix_and_encode(dst, xnoreg, src, VEX_SIMD_66,
5395                   vector_len, VEX_OPCODE_0F_38, false);
5396  emit_int8(0x79);
5397  emit_int8((unsigned char)(0xC0 | encode));
5398 }
5399 
5400 // duplicate 1-byte integer data from src into 16||32|64 locations in dest : requires AVX512BW and AVX512VL
5401 void Assembler::evpbroadcastb(XMMRegister dst, XMMRegister src, int vector_len) {
5402  _instruction_uses_vl = true;
5403  assert(UseAVX > 1, "");
5404  int encode = vex_prefix_and_encode(dst, xnoreg, src, VEX_SIMD_66, vector_len, VEX_OPCODE_0F_38);
5405  emit_int8(0x78);
5406  emit_int8((unsigned char)(0xC0 | encode));
5407 }
5408 
5409 void Assembler::evpbroadcastb(XMMRegister dst, Address src, int vector_len) {
5410  _instruction_uses_vl = true;
5411  assert(UseAVX > 1, "");
5412  _tuple_type = EVEX_T1S;
5413  _input_size_in_bits = EVEX_8bit;
5414  InstructionMark im(this);
5415  assert(dst != xnoreg, "sanity");
5416  int dst_enc = dst->encoding();


< prev index next >