1 package jdk.incubator.vector;
  2 
  3 import jdk.internal.HotSpotIntrinsicCandidate;
  4 import jdk.internal.misc.Unsafe;
  5 import jdk.internal.vm.annotation.ForceInline;
  6 
  7 import java.nio.Buffer;
  8 import java.nio.ByteBuffer;
  9 import java.util.Objects;
 10 import java.util.function.*;
 11 
 12 import jdk.incubator.vector.Vector;
 13 
 14 /*non-public*/ class VectorIntrinsics {
 15   static final Unsafe U = Unsafe.getUnsafe();
 16 
 17   static final long BUFFER_ADDRESS
 18       = U.objectFieldOffset(Buffer.class, "address");
 19 
 20   // Buffer.limit
 21   static final long BUFFER_LIMIT
 22       = U.objectFieldOffset(Buffer.class, "limit");
 23 
 24   // ByteBuffer.hb
 25   static final long BYTE_BUFFER_HB
 26       = U.objectFieldOffset(ByteBuffer.class, "hb");
 27 
 28   // ByteBuffer.isReadOnly
 29   static final long BYTE_BUFFER_IS_READ_ONLY
 30       = U.objectFieldOffset(ByteBuffer.class, "isReadOnly");
 31 
 32   // Unary
 33   static final int VECTOR_OP_ABS = 0;
 34   static final int VECTOR_OP_NEG = 1;
 35   static final int VECTOR_OP_SQRT = 2;
 36   static final int VECTOR_OP_NOT = 3;
 37 
 38   // Binary
 39   static final int VECTOR_OP_ADD = 4;
 40   static final int VECTOR_OP_SUB = 5;
 41   static final int VECTOR_OP_MUL = 6;
 42   static final int VECTOR_OP_DIV = 7;
 43   static final int VECTOR_OP_MIN = 8;
 44   static final int VECTOR_OP_MAX = 9;
 45 
 46   static final int VECTOR_OP_AND = 10;
 47   static final int VECTOR_OP_OR  = 11;
 48   static final int VECTOR_OP_XOR = 12;
 49 
 50   // Ternary
 51   static final int VECTOR_OP_FMA = 13;
 52 
 53   // Broadcast int
 54   static final int VECTOR_OP_LSHIFT = 14;
 55   static final int VECTOR_OP_RSHIFT = 15;
 56   static final int VECTOR_OP_URSHIFT = 16;
 57 
 58   // Math routines
 59   static final int VECTOR_OP_TAN = 101;
 60   static final int VECTOR_OP_TANH = 102;
 61   static final int VECTOR_OP_SIN = 103;
 62   static final int VECTOR_OP_SINH = 104;
 63   static final int VECTOR_OP_COS = 105;
 64   static final int VECTOR_OP_COSH = 106;
 65   static final int VECTOR_OP_ASIN = 107;
 66   static final int VECTOR_OP_ACOS = 108;
 67   static final int VECTOR_OP_ATAN = 109;
 68   static final int VECTOR_OP_ATAN2 = 110;
 69   static final int VECTOR_OP_CBRT = 111;
 70   static final int VECTOR_OP_LOG = 112;
 71   static final int VECTOR_OP_LOG10 = 113;
 72   static final int VECTOR_OP_LOG1P = 114;
 73   static final int VECTOR_OP_POW = 115;
 74   static final int VECTOR_OP_EXP = 116;
 75   static final int VECTOR_OP_EXPM1 = 117;
 76   static final int VECTOR_OP_HYPOT = 118;
 77 
 78   // enum BoolTest
 79   static final int BT_eq = 0;
 80   static final int BT_ne = 4;
 81   static final int BT_le = 5;
 82   static final int BT_ge = 7;
 83   static final int BT_lt = 3;
 84   static final int BT_gt = 1;
 85   static final int BT_overflow = 2;
 86   static final int BT_no_overflow = 6;
 87 
 88   /* ============================================================================ */
 89   interface BroadcastOperation<V, E> {
 90     V broadcast(long l, VectorSpecies<E> s);
 91   }
 92 
 93   @HotSpotIntrinsicCandidate
 94   static
 95   <VM, E>
 96   VM broadcastCoerced(Class<VM> vmClass, Class<?> E, int length,
 97                  long bits, VectorSpecies<E> s,
 98                  BroadcastOperation<VM, E> defaultImpl) {
 99     assert isNonCapturingLambda(defaultImpl) : defaultImpl;
 100     return defaultImpl.broadcast(bits, s);
 101   }
 102 
 103   /* ============================================================================ */
 104 
 105   @HotSpotIntrinsicCandidate
 106   static
 107   <V extends Vector<?>>
 108   long reductionCoerced(int oprId, Class<?> vectorClass, Class<?> elementType, int length,
 109              V v,
 110              Function<V,Long> defaultImpl) {
 111     assert isNonCapturingLambda(defaultImpl) : defaultImpl;
 112     return defaultImpl.apply(v);
 113   }
 114 
 115   /* ============================================================================ */
 116 
 117   interface VecExtractOp<V> {
 118     long apply(V v1, int idx);
 119   }
 120 
 121   @HotSpotIntrinsicCandidate
 122   static
 123   <V extends Vector<?>>
 124   long extract(Class<?> vectorClass, Class<?> elementType, int vlen,
 125         V vec, int ix,
 126         VecExtractOp<V> defaultImpl) {
 127     assert isNonCapturingLambda(defaultImpl) : defaultImpl;
 128     return defaultImpl.apply(vec, ix);
 129   }
 130 
 131   /* ============================================================================ */
 132 
 133   interface VecInsertOp<V> {
 134     V apply(V v1, int idx, long val);
 135   }
 136 
 137   @HotSpotIntrinsicCandidate
 138   static <V extends Vector<?>>
 139   V insert(Class<V> vectorClass, Class<?> elementType, int vlen,
 140             V vec, int ix, long val,
 141             VecInsertOp<V> defaultImpl) {
 142     assert isNonCapturingLambda(defaultImpl) : defaultImpl;
 143     return defaultImpl.apply(vec, ix, val);
 144   }
 145 
 146   /* ============================================================================ */
 147 
 148   @HotSpotIntrinsicCandidate
 149   static
 150   <VM>
 151   VM unaryOp(int oprId, Class<VM> vmClass, Class<?> elementType, int length,
 152        VM vm,
 153        Function<VM, VM> defaultImpl) {
 154     assert isNonCapturingLambda(defaultImpl) : defaultImpl;
 155     return defaultImpl.apply(vm);
 156   }
 157 
 158   /* ============================================================================ */
 159 
 160   @HotSpotIntrinsicCandidate
 161   static
 162   <VM>
 163   VM binaryOp(int oprId, Class<? extends VM> vmClass, Class<?> elementType, int length,
 164         VM vm1, VM vm2,
 165         BiFunction<VM, VM, VM> defaultImpl) {
 166     assert isNonCapturingLambda(defaultImpl) : defaultImpl;
 167     return defaultImpl.apply(vm1, vm2);
 168   }
 169 
 170   /* ============================================================================ */
 171 
 172   interface TernaryOperation<V> {
 173     V apply(V v1, V v2, V v3);
 174   }
 175 
 176   @HotSpotIntrinsicCandidate
 177   static
 178   <VM>
 179   VM ternaryOp(int oprId, Class<VM> vmClass, Class<?> elementType, int length,
 180         VM vm1, VM vm2, VM vm3,
 181         TernaryOperation<VM> defaultImpl) {
 182     assert isNonCapturingLambda(defaultImpl) : defaultImpl;
 183     return defaultImpl.apply(vm1, vm2, vm3);
 184   }
 185 
 186   /* ============================================================================ */
 187 
 188   // Memory operations
 189 
 190   interface LoadOperation<C, V, E> {
 191     V load(C container, int index, VectorSpecies<E> s);
 192   }
 193 
 194   @HotSpotIntrinsicCandidate
 195   static
 196   <C, VM, E>
 197   VM load(Class<VM> vmClass, Class<?> E, int length,
 198      Object base, long offset,  // Unsafe addressing
 199      C container, int index, VectorSpecies<E> s,   // Arguments for default implementation
 200      LoadOperation<C, VM, E> defaultImpl) {
 201     assert isNonCapturingLambda(defaultImpl) : defaultImpl;
 202     return defaultImpl.load(container, index, s);
 203   }
 204 
 205   /* ============================================================================ */
 206 
 207   interface LoadVectorOperationWithMap<C, V extends Vector<?>, E> {
 208     V loadWithMap(C container, int index, int[] indexMap, int indexM, VectorSpecies<E> s);
 209   }
 210 
 211   @HotSpotIntrinsicCandidate
 212   static
 213   <C, V extends Vector<?>, W extends IntVector, E>
 214   V loadWithMap(Class<?> vectorClass, Class<?> E, int length, Class<?> vectorIndexClass,
 215          Object base, long offset, // Unsafe addressing
 216          W index_vector,
 217          C container, int index, int[] indexMap, int indexM, VectorSpecies<E> s, // Arguments for default implementation
 218          LoadVectorOperationWithMap<C, V, E> defaultImpl) {
 219     assert isNonCapturingLambda(defaultImpl) : defaultImpl;
 220     return defaultImpl.loadWithMap(container, index, indexMap, indexM, s);
 221   }
 222 
 223   /* ============================================================================ */
 224 
 225   interface StoreVectorOperation<C, V extends Vector<?>> {
 226     void store(C container, int index, V v);
 227   }
 228 
 229   @HotSpotIntrinsicCandidate
 230   static
 231   <C, V extends Vector<?>>
 232   void store(Class<?> vectorClass, Class<?> elementType, int length,
 233        Object base, long offset,  // Unsafe addressing
 234        V v,
 235        C container, int index,   // Arguments for default implementation
 236        StoreVectorOperation<C, V> defaultImpl) {
 237     assert isNonCapturingLambda(defaultImpl) : defaultImpl;
 238     defaultImpl.store(container, index, v);
 239   }
 240 
 241   /* ============================================================================ */
 242 
 243   interface StoreVectorOperationWithMap<C, V extends Vector<?>> {
 244     void storeWithMap(C container, int index, V v, int[] indexMap, int indexM);
 245   }
 246 
 247   @HotSpotIntrinsicCandidate
 248   static
 249   <C, V extends Vector<?>, W extends IntVector>
 250   void storeWithMap(Class<?> vectorClass, Class<?> elementType, int length, Class<?> vectorIndexClass,
 251            Object base, long offset,  // Unsafe addressing
 252            W index_vector, V v,
 253            C container, int index, int[] indexMap, int indexM, // Arguments for default implementation
 254            StoreVectorOperationWithMap<C, V> defaultImpl) {
 255     assert isNonCapturingLambda(defaultImpl) : defaultImpl;
 256     defaultImpl.storeWithMap(container, index, v, indexMap, indexM);
 257   }
 258 
 259   /* ============================================================================ */
 260 
 261   @HotSpotIntrinsicCandidate
 262   static
 263   <VM>
 264   boolean test(int cond, Class<?> vmClass, Class<?> elementType, int length,
 265         VM vm1, VM vm2,
 266         BiFunction<VM, VM, Boolean> defaultImpl) {
 267     assert isNonCapturingLambda(defaultImpl) : defaultImpl;
 268     return defaultImpl.apply(vm1, vm2);
 269   }
 270 
 271   /* ============================================================================ */
 272 
 273   interface VectorCompareOp<V,M> {
 274     M apply(V v1, V v2);
 275   }
 276 
 277   @HotSpotIntrinsicCandidate
 278   static <V extends Vector<E>,
 279       M extends VectorMask<E>,
 280       E>
 281   M compare(int cond, Class<V> vectorClass, Class<M> maskClass, Class<?> elementType, int length,
 282        V v1, V v2,
 283        VectorCompareOp<V,M> defaultImpl) {
 284     assert isNonCapturingLambda(defaultImpl) : defaultImpl;
 285     return defaultImpl.apply(v1, v2);
 286   }
 287 
 288   /* ============================================================================ */
 289 
 290   interface VectorRearrangeOp<V extends Vector<E>,
 291       Sh extends VectorShuffle<E>,
 292       E> {
 293     V apply(V v1, Sh shuffle);
 294   }
 295 
 296   @HotSpotIntrinsicCandidate
 297   static
 298   <V extends Vector<E>,
 299       Sh extends VectorShuffle<E>,
 300       E>
 301   V rearrangeOp(Class<V> vectorClass, Class<Sh> shuffleClass, Class<?> elementType, int vlen,
 302       V v1, Sh sh,
 303       VectorRearrangeOp<V,Sh, E> defaultImpl) {
 304     assert isNonCapturingLambda(defaultImpl) : defaultImpl;
 305     return defaultImpl.apply(v1, sh);
 306   }
 307 
 308   /* ============================================================================ */
 309 
 310   interface VectorBlendOp<V extends Vector<E>,
 311       M extends VectorMask<E>,
 312       E> {
 313     V apply(V v1, V v2, M mask);
 314   }
 315 
 316   @HotSpotIntrinsicCandidate
 317   static
 318   <V extends Vector<E>,
 319   M extends VectorMask<E>,
 320   E>
 321   V blend(Class<V> vectorClass, Class<M> maskClass, Class<?> elementType, int length,
 322       V v1, V v2, M m,
 323       VectorBlendOp<V,M, E> defaultImpl) {
 324     assert isNonCapturingLambda(defaultImpl) : defaultImpl;
 325     return defaultImpl.apply(v1, v2, m);
 326   }
 327 
 328   /* ============================================================================ */
 329 
 330   interface VectorBroadcastIntOp<V extends Vector<?>> {
 331     V apply(V v, int i);
 332   }
 333 
 334   @HotSpotIntrinsicCandidate
 335   static
 336   <V extends Vector<?>>
 337   V broadcastInt(int opr, Class<V> vectorClass, Class<?> elementType, int length,
 338          V v, int i,
 339          VectorBroadcastIntOp<V> defaultImpl) {
 340     assert isNonCapturingLambda(defaultImpl) : defaultImpl;
 341     return defaultImpl.apply(v, i);
 342   }
 343 
 344   /* ============================================================================ */
 345 
 346   interface VectorReinterpretOp<S, VIN, V> {
 347     V apply(S species, VIN v);
 348   }
 349 
 350   @HotSpotIntrinsicCandidate
 351   static
 352   <S, VIN, V>
 353   V reinterpret(Class<?> fromVectorClass,
 354          Class<?> fromElementType, int fromVLen,
 355          Class<?> toVectorClass,
 356          Class<?> toElementType, int toVLen,
 357          VIN v, S s,
 358          VectorReinterpretOp<S, VIN, V> defaultImpl) {
 359     assert isNonCapturingLambda(defaultImpl) : defaultImpl;
 360     return defaultImpl.apply(s, v);
 361   }
 362 
 363   /* ============================================================================ */
 364 
 365   interface VectorCastOp<S, VIN, V> {
 366     V apply(S species, VIN v);
 367   }
 368 
 369   @HotSpotIntrinsicCandidate
 370   static
 371   <S, VIN, V>
 372   V cast(Class<?> fromVectorClass,
 373      Class<?> fromElementType, int fromVLen,
 374      Class<?> toVectorClass,
 375      Class<?> toElementType, int toVLen,
 376      VIN v, S s,
 377      VectorCastOp<S, VIN, V> defaultImpl) {
 378     assert isNonCapturingLambda(defaultImpl) : defaultImpl;
 379     return defaultImpl.apply(s, v);
 380   }
 381 
 382   /* ============================================================================ */
 383 
 384   @HotSpotIntrinsicCandidate
 385   static <V> V maybeRebox(V v) {
 386     // The fence is added here to avoid memory aliasing problems in C2 between scalar & vector accesses.
 387     // TODO: move the fence generation into C2. Generate only when reboxing is taking place.
 388     U.loadFence();
 389     return v;
 390   }
 391 
 392   /* ============================================================================ */
 393 
 394   static final int VECTOR_ACCESS_OOB_CHECK = Integer.getInteger("jdk.incubator.vector.VECTOR_ACCESS_OOB_CHECK", 2);
 395 
 396   @ForceInline
 397   static int checkIndex(int ix, int length, int vlen) {
 398     switch (VectorIntrinsics.VECTOR_ACCESS_OOB_CHECK) {
 399       case 0: return ix; // no range check
 400       case 1: return Objects.checkFromIndexSize(ix, vlen, length);
 401       case 2: return Objects.checkIndex(ix, length - (vlen - 1));
 402       default: throw new InternalError();
 403     }
 404   }
 405 
 406   @ForceInline
 407   static IntVector checkIndex(IntVector vix, int length) {
 408     switch (VectorIntrinsics.VECTOR_ACCESS_OOB_CHECK) {
 409       case 0: return vix; // no range check
 410       case 1: // fall-through
 411       case 2:
 412         if(vix.lessThan(0).anyTrue() || vix.greaterThanEq(length).anyTrue()) {
 413           String msg = String.format("Range check failed: vector %s out of bounds for length %d", vix, length);
 414           throw new ArrayIndexOutOfBoundsException(msg);
 415         }
 416         return vix;
 417       default: throw new InternalError();
 418     }
 419   }
 420 
 421   static boolean isNonCapturingLambda(Object o) {
 422     return o.getClass().getDeclaredFields().length == 0;
 423   }
 424 }