src/share/classes/sun/text/resources/zh/FormatData_zh.java

Print this page

    

@@ -74,15 +74,15 @@
 * of the copyright holder.
 */
 
 package sun.text.resources.zh;
 
-import java.util.ListResourceBundle;
+import sun.util.resources.ParallelListResourceBundle;
 
-public class FormatData_zh extends ListResourceBundle {
+public class FormatData_zh extends ParallelListResourceBundle {
   /**
-   * Overrides ListResourceBundle
+   * Overrides ParallelListResourceBundle
   */
   @Override
   protected final Object[][] getContents() {
     final String[] rocEras = {
       "\u6c11\u56fd\u524d",

@@ -104,10 +104,27 @@
           "\u5341\u4e00\u6708", // november
           "\u5341\u4e8c\u6708", // december
           "" // month 13 if applicable
         }
       },
+      { "standalone.MonthNames",
+        new String[] {
+          "\u4e00\u6708",
+          "\u4e8c\u6708",
+          "\u4e09\u6708",
+          "\u56db\u6708",
+          "\u4e94\u6708",
+          "\u516d\u6708",
+          "\u4e03\u6708",
+          "\u516b\u6708",
+          "\u4e5d\u6708",
+          "\u5341\u6708",
+          "\u5341\u4e00\u6708",
+          "\u5341\u4e8c\u6708",
+          "",
+        }
+      },
       { "MonthAbbreviations",
         new String[] {
           "\u4e00\u6708", // abb january
           "\u4e8c\u6708", // abb february
           "\u4e09\u6708", // abb march

@@ -121,10 +138,44 @@
           "\u5341\u4e00\u6708", // abb november
           "\u5341\u4e8c\u6708", // abb december
           "" // abb month 13 if applicable
         }
       },
+      { "standalone.MonthAbbreviations",
+        new String[] {
+          "\u4e00\u6708",
+          "\u4e8c\u6708",
+          "\u4e09\u6708",
+          "\u56db\u6708",
+          "\u4e94\u6708",
+          "\u516d\u6708",
+          "\u4e03\u6708",
+          "\u516b\u6708",
+          "\u4e5d\u6708",
+          "\u5341\u6708",
+          "\u5341\u4e00\u6708",
+          "\u5341\u4e8c\u6708",
+          "",
+        }
+      },
+      { "MonthNarrows",
+        new String[] {
+          "1",
+          "2",
+          "3",
+          "4",
+          "5",
+          "6",
+          "7",
+          "8",
+          "9",
+          "10",
+          "11",
+          "12",
+          "",
+        }
+      },
       { "standalone.MonthNarrows",
         new String[] {
           "1\u6708",
           "2\u6708",
           "3\u6708",

@@ -149,10 +200,21 @@
           "\u661f\u671f\u56db", // Thursday
           "\u661f\u671f\u4e94", // Friday
           "\u661f\u671f\u516d" // Saturday
         }
       },
+      { "standalone.DayNames",
+        new String[] {
+          "\u661f\u671f\u65e5",
+          "\u661f\u671f\u4e00",
+          "\u661f\u671f\u4e8c",
+          "\u661f\u671f\u4e09",
+          "\u661f\u671f\u56db",
+          "\u661f\u671f\u4e94",
+          "\u661f\u671f\u516d",
+        }
+      },
       { "DayAbbreviations",
         new String[] {
           "\u661f\u671f\u65e5", // abb Sunday
           "\u661f\u671f\u4e00", // abb Monday
           "\u661f\u671f\u4e8c", // abb Tuesday

@@ -160,10 +222,21 @@
           "\u661f\u671f\u56db", // abb Thursday
           "\u661f\u671f\u4e94", // abb Friday
           "\u661f\u671f\u516d" // abb Saturday
         }
       },
+      { "standalone.DayAbbreviations",
+        new String[] {
+          "\u5468\u65e5",
+          "\u5468\u4e00",
+          "\u5468\u4e8c",
+          "\u5468\u4e09",
+          "\u5468\u56db",
+          "\u5468\u4e94",
+          "\u5468\u516d",
+        }
+      },
       { "DayNarrows",
         new String[] {
           "\u65e5",
           "\u4e00",
           "\u4e8c",

@@ -171,10 +244,21 @@
           "\u56db",
           "\u4e94",
           "\u516d",
         }
       },
+      { "standalone.DayNarrows",
+        new String[] {
+          "\u65e5",
+          "\u4e00",
+          "\u4e8c",
+          "\u4e09",
+          "\u56db",
+          "\u4e94",
+          "\u516d",
+        }
+      },
       { "AmPmMarkers",
         new String[] {
           "\u4e0a\u5348", // am marker
           "\u4e0b\u5348" // pm marker
         }

@@ -183,10 +267,25 @@
         new String[] { // era strings
           "\u516c\u5143\u524d",
           "\u516c\u5143"
         }
       },
+      { "buddhist.Eras",
+        new String[] {
+          "BC",
+          "\u4f5b\u5386",
+        }
+      },
+      { "japanese.Eras",
+        new String[] {
+          "\u516c\u5143",
+          "\u660e\u6cbb",
+          "\u5927\u6b63",
+          "\u662d\u548c",
+          "\u5e73\u6210",
+        }
+      },
       { "TimePatterns",
         new String[] {
           "ahh'\u65f6'mm'\u5206'ss'\u79d2' z", // full time pattern
           "ahh'\u65f6'mm'\u5206'ss'\u79d2'", // long time pattern
           "H:mm:ss", // medium time pattern

@@ -204,76 +303,24 @@
       { "DateTimePatterns",
         new String[] {
           "{1} {0}" // date-time pattern
         }
       },
-      { "cldr.buddhist.DatePatterns",
-        new String[] {
-          "Gy\u5e74M\u6708d\u65e5EEEE",
-          "Gy\u5e74M\u6708d\u65e5",
-          "Gyyyy-M-d",
-          "Gy-M-d",
-        }
-      },
-      { "cldr.japanese.DatePatterns",
-        new String[] {
-          "Gy\u5e74M\u6708d\u65e5EEEE",
-          "Gy\u5e74M\u6708d\u65e5",
-          "Gy\u5e74M\u6708d\u65e5",
-          "Gyy-MM-dd",
-        }
-      },
-      { "roc.Eras", rocEras },
-      { "roc.short.Eras", rocEras },
-      { "cldr.roc.DatePatterns",
-        new String[] {
-          "Gy\u5e74M\u6708d\u65e5EEEE",
-          "Gy\u5e74M\u6708d\u65e5",
-          "Gy-M-d",
-          "Gy-M-d",
-        }
-      },
-      { "roc.DatePatterns",
+      { "buddhist.DatePatterns",
         new String[] {
           "GGGGy\u5e74M\u6708d\u65e5EEEE",
           "GGGGy\u5e74M\u6708d\u65e5",
+          "GGGGyyyy-M-d",
           "GGGGy-M-d",
-          "GGGGy-M-d",
-        }
-      },
-      { "cldr.islamic.DatePatterns",
-        new String[] {
-          "Gy\u5e74M\u6708d\u65e5EEEE",
-          "Gy\u5e74M\u6708d\u65e5",
-          "Gy\u5e74M\u6708d\u65e5",
-          "Gyy-MM-dd",
         }
       },
-      { "islamic.DatePatterns",
+      { "japanese.DatePatterns",
         new String[] {
           "GGGGy\u5e74M\u6708d\u65e5EEEE",
           "GGGGy\u5e74M\u6708d\u65e5",
           "GGGGy\u5e74M\u6708d\u65e5",
           "GGGGyy-MM-dd",
         }
       },
-      { "calendarname.islamic-civil", "\u4f0a\u65af\u5170\u5e0c\u5409\u6765\u5386" },
-      { "calendarname.islamicc", "\u4f0a\u65af\u5170\u5e0c\u5409\u6765\u5386" },
-      { "calendarname.islamic", "\u4f0a\u65af\u5170\u65e5\u5386" },
-      { "calendarname.japanese", "\u65e5\u672c\u65e5\u5386" },
-      { "calendarname.gregorian", "\u516c\u5386" },
-      { "calendarname.gregory", "\u516c\u5386" },
-      { "calendarname.roc", "\u6c11\u56fd\u65e5\u5386" },
-      { "calendarname.buddhist", "\u4f5b\u6559\u65e5\u5386" },
-      { "field.era", "\u65f6\u671f" },
-      { "field.year", "\u5e74" },
-      { "field.month", "\u6708" },
-      { "field.week", "\u5468" },
-      { "field.weekday", "\u5468\u5929" },
-      { "field.dayperiod", "\u4e0a\u5348/\u4e0b\u5348" },
-      { "field.hour", "\u5c0f\u65f6" },
-      { "field.minute", "\u5206\u949f" },
-      { "field.second", "\u79d2\u949f" },
-      { "field.zone", "\u533a\u57df" },
     };
   }
 }