1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  2 <?xml-stylesheet type="not/valid" href="file-not-found.xsl"?>
  3 <?xml-stylesheet type="text/xml" href="EmbeddedType.xsl"?>
  4 <list>
  5  <item>Xalan-J 1.x</item>
  6  <item>Xalan-J 2.x</item>
  7  <item>Xalan-C 1.x</item>
  8  <list>
  9   <item>Xalan documentation</item>
 10   <item>Xalan tests</item>
 11  </list>
 12 </list>