1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   2 <embedded-type><item>Xalan-J 1.x</item><item>Xalan-J 2.x</item><item>Xalan-C 1.x</item></embedded-type>